Договори в образователната система – част първа и част втора

43.50 лв.

Изчерпан

Договорът е съглашение, по силата на което възникват права и задължения за страните, участници в него и се определят взаимоотношенията между тях. Страна по договора в системата на сред­ното образование се явява директорът на училището или детската градина.

Договорните отношения се базират на българското законодателство, а всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда, определен от правната ни система.

Авторите

Изчерпан

Описание

Договори в образователната система – Част 1 и Част 2

Договорът е съглашение, по силата на което възникват права и задължения за страните, участници в него и се определят взаимоотношенията между тях. Страна по договора в системата на сред­ното образование се явява директорът на училището или детската градина.

Договорните отношения се базират на българското законодателство, а всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда, определен от правната ни система.

Авторите

Договори в образователната система – Част 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

Договорът

Примерни договори за обслужване, поддръжка и ремонт

 • Примерен договор за абонаментно обслужване на компютърна техника и компютърна мрежа
 • Примерен договор за абонаментно обслужване на принтерна техника
 • Примерен договор за абонаментно сервизно поддържане и ремонт на копирна техника и доставка на консумативи за същата
 • Примерен договор за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в детските и учебните заведения
 • Примерен договор за абонаментно обслужване на асансьорни уредби
 • Примерен договор за абонаментно обслужване-техническо поддържане и ремонт на фискални устройства
 • Примерен договор за абонаментно поддържане и обслужване със сигнално-охранителна техника
 • Примерен договор за абонаментна поддръжкана програмен продукт
 • Примерен договор за програмно осигуряване и сервизна поддръжка на счетоводен програмен продукт
 • Примерен договор за сервизно обслужване наотоплителни котли
 • Примерен договор за сервизно обслужване на газова инсталация
 • Примерен договор за извършване на месечно абонаментно обслужване и текущи и аварийни ремонти хладилни и климатични агрегати, отоплителни и битови ел.уреди, кухненско оборудване и вътрешна ел.инсталация
 • Премерен договор за ремонт на електрически уреди,съоръжения и инсталации до 1000 волта
 • Примерен договор за медицинско обслужване на деца и ученици

 Примерни договори за периодични доставки

 • Примерен договор за ежедневни доставки на закуски и мляко
 • Примерен договор за доставки на хляб и готови закуски
 • Примерен договор за доставки на ръчни дезинфектанти
 • Примерен договор за извършване на доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и офис консумативи
 • Примерен договор за доставка, лиценз и инсталация на система за експертно мнение за качеството на обслужване „Семко“

Примерни договори за осигуряване на охрана

 • Примерен договор за осигуряване на охрана
 • Примерен договор за осигуряване на ред и сигурност в учебното (детското) заведение
 • Примерен договор за охрана със СОТ (охранителен бутон) и полицейски сили
 • Примерен договор за охрана със СОТ
 • Примерен договор за осигуряване на физическа охрана и контрол на пропускателния режим

Примерни договори за обучение, квалификация и научни изследвания

 • Примерен договор за възлагане на обучение
 • Примерен договор за организиране на занималия на учениците
 • Примерен  договор за съвместна педагогическа дейност
 • Примерен договор за съвместна извънучилищна педагогическа дейност
 • Примерен договор за провеждане на извънкласно обучение по бойното изкуство Винг Чуй
 • Примерен договор за практическо обучение – производствена практика
 • Примерен договор за консултантска дейност и обучение по актуализиране на системите по НАССР
 • Примерен договор за сътрудничество при съвместно обучение, квалификация и преквалификация
 • Примерен договор за осъществяване на базова работа със студенти
 • Примерен договор за квалификация на педагогическите кадри
 • Примерен договор за придобиване на професионална квалификация
 • Примерен договор за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация
 • Примерен договор за финансиране на научни изследвания по проект
 • Примерен договор по програма „Старт на кариерата“
 • Примерен договор по проект „Учители за извънкласни занимания и ваканция“

Примерни договори за извършване на услуги

 • Примерен договор за почистване на строителни отпадъци и наноси от течове на канализацията
 • Примерен договор за подмяна на тръбопроводи
 • Примерен договор за премахване на дънери на отрязани дървета и на кореновата им им система на територията на двора на училието (детската градина)
 • Примерен договор за публикации в електронни сайтове
 • Примерен договорн за публикуване на реклама ва печатно издание
 • Примерен договор за извършване на работа във връзка с медийните изяви на директора на училището (детската градина) и отразяване на дейността учебното (детското) заведение
 • Примерен договор с външен експерт за участие в комисия за обществена поръчка
 • Примерен консултантски договор
 • Примерен договор за консултантска и техническа помощ
 • Примерен договор за консултантска услуга
 • Примерен договор за разпространение на младежка информация чрез европейска интернет мрежа
 • Примерен договор за текущо водене на счетоводството
 • Примерен договор за банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
 • Примерен договор за организиране и провеждане на ученически мероприятия
 • Примерен договор за абонамент
 • Примерен договор – поръчка за организиране на коледно тържество
 • Примерен договор за извършване на дезинсекция и дератизация
 • Примерен договор за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация
 • Примерен договор за обработка на обектите чрез дезинсекция и дератизация
 • Примерен договор за изготвяне на проектна документация за конструктивно укрепване и повишаване сигурността на сградата на училището (детската градина), за благоустрояване и паркоустройство на двора и разполагане на детски съоръжения
 • Примерен договор за проектиране на физкултурен салон и надстройка на сградата на училището (детската градина)
 • Примерен договор за проектиране, доставка и монтаж на контейнерна  централа с газов котел с мощност 540-600 KW за нуждите на училище (детска градина)
 • Примерен договор за извършване на оценка за съответствие на проект, упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорт и всички действия по приемане и въвеждане в експлоатация на обект
 • Примерен договор за осъществяване на първоначален технически преглед, регистрация, технически надзор и рвизно обслужване на съоръжения с повишена опасност /СПО/ в училище (детска градина)
 • Примерен договор за хранене на социално-слаби ученици
 • Примерен договор за почистване и благоустрояване на открита спортна площадка в училище (детска градина)
 • Примерен договор за почистване и облагородяване на двора на училище (детска градина)
 • Примерен договор за почистване на фасадата на училищната сграда (сградата на детската градина)
 • Примерен договор за извършване на услуга по пране на постелъчен инвентар детската градина
 • Примерен предварителен договор за присъединяване обекти на потребители на топлинна енергия към топлопреносната мрежа на “………”
 • Примерен договор за присъединяване към газоразпределителната мрежа

Примерни договори за извършване на услуги от служби по трудова медицина

 • Примерен договор за осъществяване на специфични и специализирани медицински услуги
 • Примерен договор обслужване от служба по трудова медицина
 • Примерен договор за обслужване на учителите, служителите и работиците от служба по трудова медицина
 • Примерен договор за обслужване на училището (детска градина) от служба по трудова медицина
 • Примерен договор обслужване от служба по трудова медицина и консултантски услуги

Договор за дарение

 • Примерни договори за дарение
 • Примерен договор за дарение  – вариант I
 • Примерен договор за дарение – вариант II
 • Примерен договор за дарение – вариант III

Договор за спонсорство

 • Примерни договори за спонсорство
 • Примерен договор за спонсорство – вариант I
 • Примерен договор за спонсорство – вариант II

Граждански договор

 • Примерен граждански договор за извършване на работа чрез личен труд

 

Договори в образователната система – Част 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

Примерни договори за строително-ремонтни работи

 • Договор за извършване на текущ ремонт
 • Договор за извършване на авариен ремонт на басейн
 • Договор за извършване на текущ ремонт – частично егърсване на скатен покрив на сградата на училището детската градина)
 • Договор за извършване на основен ремонт
 • Договор за изграждане на художествено осветлениесградата на училището (детската градина)
 • Договор за изграждане на детска площадка в двора на училището (детската градина)
 • Договор за извършване на аварийни ремонти в училището (детската градина)
 • Договор за извършване на ремонт на водогрейни котли в училището (детската градина)

Примерни договори за  енергийна ефективност

 • Пилотен проект: „Програма с конкретни мерки за енергийна ефективност в сгради – държавна и общинска собственост
 • Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат
 • Повишаване на енергийната ефективност.
 • Оценяване и обследване на енергийната ефективност на сградите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Сключване на договор
 • Договор за извършване на детайлно обследване за енергийната ефективност
 • Договор за извършване на обследване за енергийната ефективност и издаване на сертификати за енергийната ефективност на общински сгради – детски и учебни заведения
 • Договор за изготвяне на инвестиционни проекти след приключил първи етап за обследване и сертифициране на енергийни ефективност

Примерни договори за доставки

 • Договор за извършване на доставки на яйца
 • Договор за извършване на доставки на плодове
 • Договор за извършване на доставки на мляко
 • Договор за извършване на доставки на млечни хранителни продукти
 • Договор за извършване на доставки на месо и месни хранителни продукти
 • Договор за извършване на доставки на перилни н почистващи препарати
 • Договор за извършване па доставка на вътрешно обзавеждане

Примерни издателски договори

 • Издателски договор в полза на трето лице
 • Издателски договор

Примерни договори за предоставяне на права

 • Договор за отстъпване право на ползване на финансово-счетоводен софтуер
 • Договор за използване на художествено произведение

Примерни договори за продажба

 • Договор за продажба на консигнация на педагогическа, научна и художествена литература
 • Договор за продажба на консигнация
 • Договор за продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопански нужди
 • Потребителски договор за достъп до интернет, предоставян през LAN и RLAN
 • Договор за предоставяне на достъп до интернет през кабелна разпределителна мрежа

Здравноосигурителни и застрахователни договори

 • Договор за лично застраховане
 • Договор за застраховка върху личния живот
 • Договор за застраховка върху живота на трето лице
 • Договор за взаимно застраховане
 • Договор за застраховка в полза на трето лице
 • Договор за задължителна  застраховка срещу злополука

Примерни договори за изработка

 • Договор за изработка
 • Споразумеие за прекратяване на договор за изработка по взаимно съгласие
 • Договор за изработка на паметна плоча с релеф
 • Договор за изработване на значки с логото на училището (детската градина)
 • Договор за изработка на проект за външно художествено осветление на сградата на училището (детската градина)
 • Договор за изработка на архитектурно и геодечическо заснемане, проучване и проектиране на работни проекти за основен ремонт и реконструкция на сградата на училището (детската градина)

Договор за поръчка

 • Примерни договори за поръчка
 • Договор за поръчка

Договор за наем

 • Примерни договори за отдаване под наем
 • Договор за наем (Примерен образец на договор за наем – вариант I)
 • Договор за наем (Примерен образец на договор за наем – вариант II)
 • Договор за отдаване под наем на павилион в двора на училището
 • Договор за отдаване под наем на училищен (учеснически) стол

Договор за извършване на туристически услуги

 • Примерни договори за извършване на туристически услуги
 • Договор за провеждане на екскурзия (зелено училище)
 • Договор за провеждане на училище сред природата
 • Договор за организирано туристическо пътуване
 • Договор за осъществяване на туристически пакет услуги

Примерни договори за инженеринг

 • Договор за извършване на проектиране, изграждане и оборудване на детска площадка

Договорът – правно средство за реализиране на публично-частно партньорство

 • Примерни видове договори за реализиране на публично-частно партньорство
 • Договор ча концесия за строителство
 • Договор за концесия за услуга
 • Структура на договор за строителство, експлоатация, прехвърляне на права /В.О.Т./
 • Договор за управление
 • Договор за услуга
 • Договор за строителство
 • Договор за проектиране

Примерни образци на договори

 • Договор за концесия за строителство
 • Договор за концесия за услуга
 • Договор за  управление
 • Договор за  услуга
 • Договор за  проектиране
 • Договор за публично-частно партньорство
 • Договор за извършване на услуга

Договор за възлагане на инвеститорски контрол на строежи

 • Примерен договор за възлагане на инвеститорски контрол на строежи

 

Договорът е средство, осигуряващо защита на интересите на страните по правно съглашение. Чрез подписване на договор, директорите на учебните и детските заведения гарантират защита на интересите на училището (детската градина) и едновременно осигуряват защита на публичните финансови интереси.

 

Директорите на детски и учебни заведения сключват договори от различно естество, с различен характер и предмет на дейност. Такива договори могат да бъдат: договор за услуга, договор за строителство, договор за проектиране, договор за поддържане и експлоатация, договор за доставка, договор за ремонт, много други.

 

При подписване на договор волеизявленията на страните са насрещни и трябва да съвпаднат.

 

Договорните отнопшения се базират на българското законодателво, като всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда определен от законодателната ни система.

 

Обхватът и съдържанието на договорите се уреждат между страните. Общите разпоредби за договорите по българското право се съдържат в Закона за задълженията и договорите, включително и за търговските договори. Българската правна система е въвела принципа за свобода на договарянето. Съгласно чл.9 от Закона за задълженията и договорите страните свободно определят съдържанието на договора, доколкото не противоречи на повелителни норми и на добрите нрави. Достатъчно е страните да са постигнали съгласие по съществените условия по договора, за да се счита същият за сключен.

 

При подписването на договор директорът на просветното звено поема известни рискове. Рисковете са свързани с това, че далеч не всички хора имат необходимата правна култура и познания, за да знаят в детайли законовите изисквания. Така те могат да се окажат обвързани със задължения, за които при сключване на договора не си дават ясна сметка. По тази причина препоръчваме в определени случаи директорите да извършват юридическа консултация. Освен с българското законодателство и конкретните потребности на управляваната структура, директрът преди подписването на договор следва да бъде наясно с финансовото състояние на учебното (детското) заведение. От изключително значение е познаването и на приетите от съответния Общински съвет нормативни актове, чрез които се регламентира неговата дейност и правомощия в тази посока.

 

В настоящия сборник от договори можете да намерите примерни разработки на договори от различно естество с различен предмет на действие. Примерните договори не са еднотипни с цел да покажат различни варианти в тяхното съдържание. Дьржим да подчертаем, че те по никакъв начин не са задължителни рамки, а по-скоро са насочващи към различни идеи, раздели и точки. Всеки директор сьобразно естеството и спепификата на управляваното от него просфетно звено сключва точно определен договор с конкретни клаузи, които обслужват него и отсрещната страна.

 

В сборника сме публикували част от най-често използваните, както и най-значимите договори, обособени условно в следните раздели:

 

 • Примерни договори за обслужване, поддръжка и ремонт;
 • Примерни договори за периодични доставки;
 • Примерни договори за осигуряване на охрана;
 • Примерни договори за обучение, квалификация и научни изследвания;
 • Примерни договори за извършване на услуги;
 • Примерни договори за извършване на услуги от служби по трудова медицина;
 • Примерни договори за дарение;
 • Примерни договори за спонсорство;
 • Граждански договор.

Като читатели на настоящия наръчник, трябва да имате пред­вид, че той е замислен като част от нормативната уредба и специфичната  дейност в звената от образователната система.

Сключването на договори е част от дейността на училищния директор (директор на детска градина и всяко друго учебно заведение). Съобразно спецификата на всяко учебно или детско заведение се поражда необходимост от договаряне на различни по вид дейности. Част от тях са свързани с доставки, други с услуги или извършване на строителни или ремонтни мероприятия.

 

Преди да се достигне до последния етап, сключването на договора, неговите параметри следва да са внимателно уточнени и да е постигнато съгласие между страните. Друго съществено условие е да има проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка. Договорът е заключителен етап. Могат да се договарят дейности, делегирани по правомощие на директорите на учебните и детските заведения. Специфични такива са отдаването под наем на училищните столове, помещения, физкултурните салони и други, извършването на ремонти, оборудването и обзавеждането и много други.

 

По време на изминаване на пътя на договарянето, освен съобразяване с българското законодателство, директорите следва да спазват и приетите и утвърдени вътрешни правила, процедури, одитни пътеки, контролни процедури и т.н. Една от задължителните дейности на директорите на просфетни звена е сключването на договори по реда на Кодекса на труда, в качеството им на  работодатели. Това налага и доброто владеене на трудово-правната материя. Образци на всички видове трудови договори и допълнителни споразумения към тях сме приложили в книгата „Администрирането в училище и детската градина“, където е включена цялостната трудовоправна проблематика, конкретизирана по отношение на училището и детската градина.

 

Както в част първа, така и в част втора на книгата „Договори в образователната система“ условно сме обособили различните договори в раздели и водени предимно от разнообразието на дейностите, подлежащи на договаряне и спецификата на учебните и детските заведения. Принципно договорите биха могли да бъдат обособени като:

 • договор за доставка:
 • договор за услуга:
 • договор за строително-монтажни дейности.

Всеки един раздел от така направената условна класификация се състои от своите подвидове, характерни за просветните звена. Към някои от разделите ви предлагаме и теоретична част с цел добиване на по-голяма яснота по отношение на естеството на договорите.

 

Условно в том втори сме обособили следните раздели па договори:

 

 • за строително-ремонтни работи;
 • за енергийна ефективност;
 • за доставки;
 • издателски:
 • за предоставяне на права;
 • за използване на художествено произведение;
 • за продажба;
 • потребителски за достъп до интернет;
 • здравноосигурителни и застрахователни;
 • за изработка;
 • за поръчка;
 • за наем;
 • за извършване на туристически услуги;
 • за инженеринг;
 • за реаличиране на публично-частно партньорство;
 • за възлагане па инвеститорски контрол на строежи.

В настоящата книга можете да намерите примерни разработки на договори с различно естество и с различен предмет на действие. Примерите договори не са еднотипни, с цел да се покажат различни варианти в тяхното съдържание. Държим да подчертаем, че те по никакъв начин не са задължителни рамки, а по-соро са насочващи към различни идеи, раздели и точки. Всеки директор съобразно естеството и спецификата на на управляваното от него просветно звено сключва точно определен договор с конкретни клаузи, които обслужват него и отсрещната страна.

 

Изготвените договори са съобразени с действащото българско законодателство към настоящия момент. При промяна на нормативната уредба в страната, следва да бъдат променяни както клаузите на договорите. така и основанието, на което са сключени.

 

Държим да подчертаем, че директорите на училищата и детските градини сключват такива договори, за които имат, за които имат съответните правомощия. Те могат да произтичат от нормативен акт, да са делегирани от общинския съвет или от друг правоимащ това орган. От значение при договарянето е и степента на делегиране на бюджетите – дали училището (детската градина) е второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити. И отново подчертаваме, че приложените образци на договори са само една примерна рамка, но те по своята същност имат широк диапазон на договаряне и възможност за конкретизиране на всеки един детайл от договора. Преди да бъде сключен един договор в просветното звено, следва да бъде спазен и съответния ред, регламентиран чрез утвърдените вътрешни документи:

 

 • насоки;
 • стратегии;
 • правила;
 • указания;
 • процедури;
 • инструкции;
 • ситеми;
 • политики;
 • наредби;
 • правилници;
 • програми;
 • одитни пътеки;
 • доклади;
 • заповеди;
 • други.

Сборникът е задължително помагало в ежедневната дейност на всеки ръководен кадър в училище или детска градина. Публикували сме част от най-често използваните, както и най-значимите договори, обособени условно в раздели.

Като читатели на настоящия наръчник, трябва да имате предвид, че той е замислен като част от нормативната уредба и специфичната дейност в звената от системата на средното образование.

 

Очакваме бележки и препоръки.

Допълнителна информация

Тегло 0600 kg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Договори в образователната система – част първа и част втора“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Също може да ви хареса…

Go to Top