Общи условия 2016-08-26T09:31:18+00:00

Общи условия – „Образование“ ООД

 

„Образование“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл.549, вх.И, ап.36, ЕИК: 121265679, ДДС Номер: BG121265679

 

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на „Образование“ ООД (www.obrazovaniebg.net) вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

 

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в  текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, без писменото разрешение на „Образование“ ООД, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Образование“ ООД;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Виртуална книжарница www.obrazovaniebg.net, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, „Образование“ ООД  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на широката публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на „Образование“ ООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на „Образование“ ООД при ползване от него на Виртуална книжарница, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „Образование“ ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от представител на „Образование“ ООД.

„Образование“ ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.obrazovaniebg.net, след като извърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, „Образование“ ООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.

„Образование“ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

„Образование“ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети възникнали порди предоставяне на потребителски данни от Потребителя на трети лица.

Цени

„Образование“ ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница, „Образование“ ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. „Образование“ ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

„Образование“ ООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.

За услугата абонамент „Образование“ ООД си запазва правото да изпраща платените издания по предвидения план като си запазва правото да променя времето без да информира предварително Потребителят.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на „Образование“ ООД или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Образование“ ООД в  УниКредит Булбанк, Сметка № BG19UNCR96601025342912, BIC: UNCRBGSF, за „Образование“ за плащане, като основание се изписва № на поръчката и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане или писмена молба по електронната поща за удължаване на срока, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 7 дни от получаването на поръчката. Потребителят има право да откаже поръчка, която не е напуснала склада на „Образование“ ООД. Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.

Книгите и списанията, напуснали склада на „Образование“ ООД не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ – копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това освен всичко друго е и нарушение на авторските права.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7дни от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, „Образование“ ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на „Образование“ ООД.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, „Образование“ ООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Други

„Образование“ ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

„Образование“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

„Образование“ ООД управлява този Сайт. „Образование“ ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. „Образование“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

„Образование“ ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

„Образование“ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

„Образование“ ООД не носи отговорност  засъдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт. „Образование“ ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

„Образование“ ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

„Образование“ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „Образование“ ООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. „Образование“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

Координатите на „Образование“ ООД са следните:

гр. София,

ж.к. „Люлин“ 5,

бл. 549, вх.И, ет.2, ап.36,

02/ 927 57 39;

0898 2000 89;, 0898 65 43 34;

obrazovanie@abv.bg, ninakeremed@gmail.com