Съвременното обучение по Български език и Литература в началния етап на образование, част 1 и част 2

27.50 лв. 25.00 лв.

Изчерпан

Първа част – Български език

Родноезиковото обучение в 04.01. клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното образование в Културно-образователната област  „Български език и литература“  в системата на общообразователната подготовка.

Втора част – Литература

В контекста на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебното съдържание и новите учебни програми по български език и литература. литературното образование 1.-4. клас се реализира като съставна част от езиковото и литературно образование в Културно-образователната област „Български език и литература“ в системата на общообразователната подготовка.

Изчерпан

Описание

Съвременното обучение по Български език и Литература в началния етап на образование

част първа – Български език И   част втора – Литература

 

Нели Иванова

Книгата е предназначена За начални  учители, директори  език Училища,  Студенти  От педагогическите специалности,  специализанти, експерти  по начално образование,  педагози, методици  И За Всички, които се интересуват от проблемите на обучението по български език в началния етап на образование.

 

Първа част – Български език

Родноезиковото обучение в 04.01. клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното образование в Културно-образователната област  „Български език и литература“  в системата на общообразователната подготовка.

 

Втора част – Литература

В контекста на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебното съдържание и новите учебни програми по български език и литература. литературното образование 1.-4. клас се реализира като съставна част от езиковото и литературно образование в Културно-образователната област „Български език и литература“ в системата на общообразователната подготовка.

 

За Нели Иванова

Рецензенти:
проф. дпн Яна Мерджанова
доц д-р Мария Петрова

 

Авторът доц. дпн  Нели Иванова  е преподавател В СУ „Св Кл Охридски.“.   ФП, катедра „Дидактика“, по „Методика на обучението по български език и литература на началния етап на образование“ на студенти от специалност „Педагогика“. Доцент по „Методика на обучението по български език и литература“ от 1996 г. Доктор на педагогическите науки от 2005 г.

Научните й интереси и изследвания, намерили конкретен израз в публикациите й, са свързани с проблемите на: възприемането и осмислянето на художествен текст; жанровото своеобразие на изучаваните в началния етап на образование фолклорни и авторски литературни произведения; методическия подход на началния учител към изучаваната в урока по литература фолклорна или авторска литературна творба; литературното развитие на учениците; методическия подход при формирането на умения за идентификация, разграничаване и правилната употреба на езиковите категории; формирането на комуникативна компетентност у децата в начална училищна възраст; ограмотяването на възрастни, и пр.

Първа част – Български език

Родноезиковото обучение в 04.01. клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното образование в Културно-образователната област „Български език и литература“ в системата на общообразователната подготовка.

 

В края на четвърти клас – като последен за началния етап на образование, приключва обучението в първия етап на основната образователна степен. В учебните програми освен уточняване на конкретното учебно съдържание, са регламентирани / конкретизирани И очакваните резултати От обучението ПО Български език И И литература В Четвърти Клас, свързани със знанията, уменията, отношенията и компетентности на учениците. (Автор И ръководител език авторския колектив, създал учебните програми по български език и литература за 1 . 4 клас е авторът на книгата -. . доц . дпн Нели Иванова В изложението на книгата се интерпретират очакваните резултати от обучението по български език, регламентирани от учебните програми по български език и литература за 1 . -4. клас, във връзка с конкретните методически идеи за изучаване на елементите на различните дялове на езика, специфичните методи и форми за оценяване на постиженията на ученика по български език и литература, и пр., като авторски конструкт. )

 

КАК СЕ Да интерпретира новото Учебно Съдържание В контекста език Новата парадигма език родноезиковото Обучение ПО Български език В Различните видове уроци ПО Български език; какви Методи, похвати И форми Да използва началният учител, За Да постигне очакваните резултати ПО отношение език знанията, уменията, отношенията  (. като ценностни ориентации, така и оценъчни съждения и емоции, насочени към богатството на езика, към заобикалящата действителност, националната идентичност, културната различност и пр); как да се формира езиковата компетентност, чрез която достига СЕ ДО определено равнище език комуникативна компетентност, език социолингвистична И социокултурна компетентност език учениците, регламентирани от ДОИ за учебно съдържание и от учебните програми по български език и литература за 1.-4. клас: как тези компетентности се формират и проявяват в комуникативните практики на устно и писмено общуване; как да се отговори на променените реалности в процеса на формиране на езикова, комуникативна, социокултурна и пр. компетентности чрез обучението по. български език; За какви Проблеми В обучението ПО Български език В начална училищна възраст СА индикатор резултатите От проведеното (от автора) с четвъртокласници с помощта на тестове изследване през м. май 2006 г;.. и пр, на тези и други въпроси се е опитал да потърси отговор и да ги интерпретира авторът на книгата.

 

В изложението СЕ разкриват отличителните черти език съвременното Обучение ПО Български език В началния етан език Образование, а именно: комуникативно-речев ата му насоченост, достъпният начин на изясняване на езиковите понятия, овладяването на езиковите знания в практически план, коректното и адекватно използване на терминологията , функционално-стилистичният подход, системното и последователно овладяване на знания за езика, игровият подход, субект-субективният характер на педагогическо взаимодействие в процеса на обучение, отчитането на особеностите на психо-физиологическото развитие на учениците в I. -4. клас и пр.

 

Подчертава се, че чрез обучението по български език, чрез вариаитността В методическия подход език учителя СЕ формира съзнателно отношение Към езиковата действителност чрез системно целенасочено изучаване В практически ПЛАН език същността И строежа език Рождена език, и функциите на езиковите категории в речевото общуване.

 

Изяснява СЕ спецификата език изучаваните В 1.-4. клас езикови понятия (например: съществително, прилагателно, числително име, глагол, лично местоимение И техните граматически Категории, наречие, изречение . и пр), начините на образуването им (словообразуване), своеобразието език употребата ИМ В потока език речта И . пр. Акцентира, се на спецификата само на тези езикови понятия, на конкретни граматически категории, които се изучават в първи-четвърти клас (например: главни части на изречението; число, лице и време на глагола, и пр.). Тази лингвистична информация ще улесни процеса на педагогическо взаимодействие, тъй като ще предостави възможност на началния учител да допълни и обогати както собствените си познания за лингвистичната информация, така и знанията на учениците, (но в практически план, на емпирично равнище) за своеобразието на езиковите категории, за начините за словообразуване и спецификата на употреба на езиковите категории и техните форми в устната и писмената реч.

 

Анализът на получените резултати от изследването и конкретните методически идеи може да намерят приложение V квалификационните форми, провеждани с началните учители и при самоподготовката им за ежедневната училищна практика, и в обучението на студентите от педагогическите специалности. ТОВА обуславя практическата И научната актуалност език проблема, на който е подчинена предложената в книгата интерпретация на ДОИ за учебно съдържание, учебните програми по български език и литература за 1 -.. 4 клас, методическите идеи за изучаване елементите на различните дялове на езика и пр .

 

Проблемите, свързани с формирането на комуникативна компетентност, на комуникативно-речеви умения у учениците в начална училищна възраст в контекста на обучението по български език и литература, в съответствие с очакваните резултати от обучението, (регламентирани от учебните програми по български език и литература за 1 .. – 4 клас), са интерпретирани в книгата със заглавие „Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование“, като условно са обособени две части на книгата: част I: Български език; част II: Литература.

 

Книгата Е предназначена За начални учители, директори език Училища, Студенти От педагогическите специалности, специализанти, експерти ПО начално Образование, педагози, методици И За Всички, които се интересуват от проблемите на обучението по български език в началния етап на образование.

Втора част – Литература

В контекста на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебното съдържание и новите учебни програми по български език и литература. литературното образование 1.-4. клас се реализира като съставна част от езиковото и литературно образование в Културно-образователната област „Български език и литература“ в системата на общообразователната подготовка.

 

Усъвършенстването на уменията на учениците за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му при изучаване на достъпни за възрастта литературни И / ИЛИ фолклорни произведения, за _самостоятелно четене на художествени текстове, развитието на устната и писмена реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните . интереси и творческите способности на учениците, формирането на отношение на толерантност и уважение към културната различност и мултиетничността, приобщаването към общочовешките ценности и изграждането на ясно съзнание за национална идентичност и пр, са само част от целите на езиковото и литературното образование в 1. – 4. клас. [Вж. по-подробно: 117, 118, 119, 120: Учебни програми по български език и литература за 1.-4. клас.]

 

Реализирането на целите на литературното образование в 1.-4. клас предполага:

 • – Познаване на психо-физиологическите особености на развитие на учениците в начална училищна възраст;
 • – Добро познаване на жанровата специфика на включените в учебното съдържание анонимни / фолклорни И / ИЛИ литературни произведения;
 • – На тази основа – избор от учителя на адекватни методи и съставящите ги похвати, на форми за изучаване на анонимни / фолклорни и / или литературни произведения В хода език урока ПО литература В началния етап език  Образование;
 • – Добра научна (психологическа, педагогическа, методическа) подготовка на началния учител.

 

От това е продиктуван изборът на автора в интерпретацията на конкретни проблеми, които се отнасят до литературното образование в 1.-4. В книгата се изясняват проблеми, свързани с:

 • – Мястото, целите и хорариума на обучението по литература в началния етап на образование;
 • – Отличителните черти на съвременното обучение по литература в „началния етап на образование;
 • – Особеностите на психо-физиологическото развитие на учениците в начална училищна възраст;
 • – Спецификата на читателското възприемане и литературното развитие на учениците в начална училищна възраст;
 • – Своеобразието на читателското възприемане на анооними / фолклорни И / ИЛИ литературни произведения в 1.-4. клас;
 • – Съответствието на методическия подход на учителя на жанровата специфика на изучаваното анонимно / фолклорно И / ИЛИ литературно произведение;
 • – Принципите, методите, похватите, формите и средствата в съвременното обучение по литература в началния етап на образование;
 • – Системата на изучаване на произведения от различни жанрове и видове в 1.-4. клас;
 • – Спецификата на урока по литература в началния етап на образование;
 • – Видовете уроци по литература в началния етап на образование
 • – Очакваните резултати от обучението по литература по отношение на знанията, уменията и отношенията (както ценностни ориентации, така и оценъчни съждения и емоции, насочени към богатството на литературата и фолклора, към заобикалящата действителност, националната идентичност, културната различност и пр.).

Предлагат се конкретни методически идеи за изучаване на произведения от различни жанрове и видове в 1.-4. клас, регламентирани като учебно съдържание от учебните програми по български език и литература за 1.-4. клас, а именно:

 • – Анонимни / фолклорни произведения (приказка, народна песен, легенда, мит, кратки анонимни / фолклорни жанрове);
 • – Литературни произведения – епическо литературно произведение (разказ, откъс от повест и роман за деца), лирическо произведение, лироепическо произведение (басня), кратки литературни жанрове, и др. в съответствие с видовата и жанровата специфика на изучаваното в урока по литература произведение, съобразно особеностите на психо-физиологическото и литературното развитие на учениците.

 

Адекватният методически подход на учителя към художествения текст на изучаваното литературно И / ИЛИ анонимно / фолклорно произведение, съобразен както с жанровата му специфика, така и с равнището на читателско възприемане и на психо-физиологическото развитие на учениците, е предпоставка за израстването им като читатели, за литературното им развитие, за реализиране целите на литературното образование.
Проблемите, свързани с мястото на художествения текст в процеса на общото психо-физиологическо развитие на учениците в 1.-4. Клас И  В частност  – литературното им развитие, са интерпретирани в книгата в съответствие с характерното за новата парадигма на литературното образование ,  в контекста на новите обществени реалности. Тези проблеми се разглеждат в книгата в контекста на една нова информационна реалност наравно, в партньорство с електронните медии,  компютърния  Виртуален Свят И пр..

 

Книгата Е предназначена За  начални учители, Студенти От педагогическите  специалности, специализанти, експерти по   език проблемите език литературното Образование, родители И Др..    

8 отзива за Съвременното обучение по Български език и Литература в началния етап на образование, част 1 и част 2

 1. Avatar

  Нели Христова – главен учител в СОУ „Христо Ботев“- Враца

  ОТЗИВ

  За книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование”- втора част „Литература“,
  автор: доц. дпн Нели Иванова

  От Нели Христова – главен учител в СОУ „Христо Ботев“- Враца

  Двадесет и пет години работя като начален учител. Работата ми за всеки учебен час и за всяка среща с моите ученици ми доставя радост и удоволствие, но и във всеки миг осъзнавам отговорността си за това, че трябва да бъда изключително компетентна, за да бъде успешен моят труд.

  След завършване на университета не преставам да търся съвременни научни публикации. За литературното обучение непрестанно се ползвам от научните публикации в резултат на изследванията на доц. дпн Нели Иванова, които ми помагат прецизно да обучавам учениците си в процеса на възприемане и осмисляне на художествен текст и на лингвистична информация, в съответствие с жанровото своеобразие на анонимни (фолклорни) и/или авторски литературни произведения, като съдействам за езиковото и литературното развитие на учениците, за формирането на комуникативна компетентност; като осъществявам проверка и оценка на постиженията на учениците от І – ІV клас в процеса на вътрешното оценяване.

  Книгата й „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“, вече две години помага на мен и моите колеги, начални учители, как да интерпретираме новото учебно съдържание в контекста на новата парадигма на родноезиковото обучение в различните видове уроци по литература в І – ІV клас.
  Ценността и полезността на книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“ на доц. дпн Нели Иванова се заключава в това, че тя дава отговор на въпроси, стоящи пред началния учител в ежедневната му работа, а именно:

  Кои са отличителните черти на съвременното обучение по литература в началния етап на образование?
  Каква е спецификата на психо-физиологическото и литературното развитие на учениците от І – ІV клас?
  Каква е спецификата на жанровото и видовото многообразие на литературните творби, изучавани в І – ІV клас?
  Каква е спецификата на урока по литература в началното училище?
  Как началният учител да осъществява обективно, прецизно и формиращо оценяване на знанията и уменията на учениците, получени в резултат на литературното обучение?

  В търсене на отговор на тези въпроси аз и моите колеги ежедневно се ползваме от книгата на доц. дпн Нели Иванова.
  В книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“ доц. дпн Нели Иванова представя концептуален модел на методическия подход на обучението по литература в началното училище, което я прави изключително полезна и ценна за учителите.

  Нели Христова
  Главен учител в
  СОУ „Христо Ботев“- Враца

 2. Avatar

  Нели Христова – главен учител в СОУ „Христо Ботев“- Враца

  ОТЗИВ

  За книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование”- втора част „Литература“,
  автор: доц. дпн Нели Иванова

  От Нели Христова – главен учител в СОУ „Христо Ботев“- Враца

  Двадесет и пет години работя като начален учител. Работата ми за всеки учебен час и за всяка среща с моите ученици ми доставя радост и удоволствие, но и във всеки миг осъзнавам отговорността си за това, че трябва да бъда изключително компетентна, за да бъде успешен моят труд.

  След завършване на университета не преставам да търся съвременни научни публикации. За литературното обучение непрестанно се ползвам от научните публикации в резултат на изследванията на доц. дпн Нели Иванова, които ми помагат прецизно да обучавам учениците си в процеса на възприемане и осмисляне на художествен текст и на лингвистична информация, в съответствие с жанровото своеобразие на анонимни (фолклорни) и/или авторски литературни произведения, като съдействам за езиковото и литературното развитие на учениците, за формирането на комуникативна компетентност; като осъществявам проверка и оценка на постиженията на учениците от І – ІV клас в процеса на вътрешното оценяване.

  Книгата й „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“, вече две години помага на мен и моите колеги, начални учители, как да интерпретираме новото учебно съдържание в контекста на новата парадигма на родноезиковото обучение в различните видове уроци по литература в І – ІV клас.
  Ценността и полезността на книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“ на доц. дпн Нели Иванова се заключава в това, че тя дава отговор на въпроси, стоящи пред началния учител в ежедневната му работа, а именно:

  Кои са отличителните черти на съвременното обучение по литература в началния етап на образование?
  Каква е спецификата на психо-физиологическото и литературното развитие на учениците от І – ІV клас?
  Каква е спецификата на жанровото и видовото многообразие на литературните творби, изучавани в І – ІV клас?
  Каква е спецификата на урока по литература в началното училище?
  Как началният учител да осъществява обективно, прецизно и формиращо оценяване на знанията и уменията на учениците, получени в резултат на литературното обучение?

  В търсене на отговор на тези въпроси аз и моите колеги ежедневно се ползваме от книгата на доц. дпн Нели Иванова.
  В книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“ доц. дпн Нели Иванова представя концептуален модел на методическия подход на обучението по литература в началното училище, което я прави изключително полезна и ценна за учителите.

  Нели Христова
  Главен учител в
  СОУ „Христо Ботев“- Враца

 3. Avatar

  Нели Христова – главен учител в СОУ „Христо Ботев“- Враца

  ОТЗИВ

  За книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование”- втора част „Литература“,
  автор: доц. дпн Нели Иванова

  От Нели Христова – главен учител в СОУ „Христо Ботев“- Враца

  Двадесет и пет години работя като начален учител. Работата ми за всеки учебен час и за всяка среща с моите ученици ми доставя радост и удоволствие, но и във всеки миг осъзнавам отговорността си за това, че трябва да бъда изключително компетентна, за да бъде успешен моят труд.

  След завършване на университета не преставам да търся съвременни научни публикации. За литературното обучение непрестанно се ползвам от научните публикации в резултат на изследванията на доц. дпн Нели Иванова, които ми помагат прецизно да обучавам учениците си в процеса на възприемане и осмисляне на художествен текст и на лингвистична информация, в съответствие с жанровото своеобразие на анонимни (фолклорни) и/или авторски литературни произведения, като съдействам за езиковото и литературното развитие на учениците, за формирането на комуникативна компетентност; като осъществявам проверка и оценка на постиженията на учениците от І – ІV клас в процеса на вътрешното оценяване.

  Книгата й „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“, вече две години помага на мен и моите колеги, начални учители, как да интерпретираме новото учебно съдържание в контекста на новата парадигма на родноезиковото обучение в различните видове уроци по литература в І – ІV клас.
  Ценността и полезността на книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“ на доц. дпн Нели Иванова се заключава в това, че тя дава отговор на въпроси, стоящи пред началния учител в ежедневната му работа, а именно:

  Кои са отличителните черти на съвременното обучение по литература в началния етап на образование?
  Каква е спецификата на психо-физиологическото и литературното развитие на учениците от І – ІV клас?
  Каква е спецификата на жанровото и видовото многообразие на литературните творби, изучавани в І – ІV клас?
  Каква е спецификата на урока по литература в началното училище?
  Как началният учител да осъществява обективно, прецизно и формиращо оценяване на знанията и уменията на учениците, получени в резултат на литературното обучение?

  В търсене на отговор на тези въпроси аз и моите колеги ежедневно се ползваме от книгата на доц. дпн Нели Иванова.
  В книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“ доц. дпн Нели Иванова представя концептуален модел на методическия подход на обучението по литература в началното училище, което я прави изключително полезна и ценна за учителите.

  Нели Христова
  Главен учител в
  СОУ „Христо Ботев“- Враца

 4. Avatar

  Нели Христова – главен учител в СОУ „Христо Ботев“- Враца

  ОТЗИВ

  За книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование”- втора част „Литература“,
  автор: доц. дпн Нели Иванова

  От Нели Христова – главен учител в СОУ „Христо Ботев“- Враца

  Двадесет и пет години работя като начален учител. Работата ми за всеки учебен час и за всяка среща с моите ученици ми доставя радост и удоволствие, но и във всеки миг осъзнавам отговорността си за това, че трябва да бъда изключително компетентна, за да бъде успешен моят труд.

  След завършване на университета не преставам да търся съвременни научни публикации. За литературното обучение непрестанно се ползвам от научните публикации в резултат на изследванията на доц. дпн Нели Иванова, които ми помагат прецизно да обучавам учениците си в процеса на възприемане и осмисляне на художествен текст и на лингвистична информация, в съответствие с жанровото своеобразие на анонимни (фолклорни) и/или авторски литературни произведения, като съдействам за езиковото и литературното развитие на учениците, за формирането на комуникативна компетентност; като осъществявам проверка и оценка на постиженията на учениците от І – ІV клас в процеса на вътрешното оценяване.

  Книгата й „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“, вече две години помага на мен и моите колеги, начални учители, как да интерпретираме новото учебно съдържание в контекста на новата парадигма на родноезиковото обучение в различните видове уроци по литература в І – ІV клас.
  Ценността и полезността на книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“ на доц. дпн Нели Иванова се заключава в това, че тя дава отговор на въпроси, стоящи пред началния учител в ежедневната му работа, а именно:

  Кои са отличителните черти на съвременното обучение по литература в началния етап на образование?
  Каква е спецификата на психо-физиологическото и литературното развитие на учениците от І – ІV клас?
  Каква е спецификата на жанровото и видовото многообразие на литературните творби, изучавани в І – ІV клас?
  Каква е спецификата на урока по литература в началното училище?
  Как началният учител да осъществява обективно, прецизно и формиращо оценяване на знанията и уменията на учениците, получени в резултат на литературното обучение?

  В търсене на отговор на тези въпроси аз и моите колеги ежедневно се ползваме от книгата на доц. дпн Нели Иванова.
  В книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – втора част „Литература“ доц. дпн Нели Иванова представя концептуален модел на методическия подход на обучението по литература в началното училище, което я прави изключително полезна и ценна за учителите.

  Нели Христова
  Главен учител в
  СОУ „Христо Ботев“- Враца

 5. Avatar

  Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

  ОТЗИВ

  За книгата „Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“, автор: доц. дпн Нели Иванова

  От Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

  Сред педагогическата общност на началните учители от град Враца доц. дпн Нели Иванова се ползва с голям авторитет. С учителите от нашето училище тя работи повече от 20 години. Резултатите от изследванията и научните й търсения, които са намерили място в публикациите й, свързани с обучението по български език и литература в началното училище, системно се използват от мен и моите колеги, както в урочната, така и в извънурочната дейност.
  Книгата й „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ вече три години помага на началните учители как да интерпретират новото учебно съдържание в контекста на новата парадигма на родноезиковото обучение в различните видове уроци по български език.
  От книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ на доц. дпн Нели Иванова научаваме:

  Кои са отличителните черти на съвременното обучение по български език в началния етап на образование? Какви принципи, методи, похвати, форми и средства се налагат в съвременното родноезиково обучение?
  Как би следвало да се изучават елементите на отделните дялове на езика в І – ІV клас- фонетика, граматика, лексикология.
  Каква е спецификата на урока по български език в началното училище?
  Как на чалният учител следва да формира комуникативно- речеви умения чрез обучението по български език и литература?

  В търсене на отговор на тези въпроси аз и моите колеги ежедневно се ползваме от книгата на доц. дпн Нели Иванова.

  Цитираната и посочената литература, ползвана от авторката, доц. дпн Нели Иванова, в книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“, освен че доказва коректността на авторката в позоваването на различни източници, е допълнителна подкрепа за началните учители, изразяваща се в осигуряване на информация за 226 източници, по описаната по- горе тематична проблематика.
  Изключителната полезност на книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ на доц. дпн Нели Иванова се заключава в това, че в нея е представен един съвременен модел на родноезиково обучение в начален етап на основната образователна степен.

  Антоанета Сиракова
  Директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

 6. Avatar

  Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

  ОТЗИВ

  За книгата „Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“, автор: доц. дпн Нели Иванова

  От Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

  Сред педагогическата общност на началните учители от град Враца доц. дпн Нели Иванова се ползва с голям авторитет. С учителите от нашето училище тя работи повече от 20 години. Резултатите от изследванията и научните й търсения, които са намерили място в публикациите й, свързани с обучението по български език и литература в началното училище, системно се използват от мен и моите колеги, както в урочната, така и в извънурочната дейност.
  Книгата й „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ вече три години помага на началните учители как да интерпретират новото учебно съдържание в контекста на новата парадигма на родноезиковото обучение в различните видове уроци по български език.
  От книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ на доц. дпн Нели Иванова научаваме:

  Кои са отличителните черти на съвременното обучение по български език в началния етап на образование? Какви принципи, методи, похвати, форми и средства се налагат в съвременното родноезиково обучение?
  Как би следвало да се изучават елементите на отделните дялове на езика в І – ІV клас- фонетика, граматика, лексикология.
  Каква е спецификата на урока по български език в началното училище?
  Как на чалният учител следва да формира комуникативно- речеви умения чрез обучението по български език и литература?

  В търсене на отговор на тези въпроси аз и моите колеги ежедневно се ползваме от книгата на доц. дпн Нели Иванова.

  Цитираната и посочената литература, ползвана от авторката, доц. дпн Нели Иванова, в книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“, освен че доказва коректността на авторката в позоваването на различни източници, е допълнителна подкрепа за началните учители, изразяваща се в осигуряване на информация за 226 източници, по описаната по- горе тематична проблематика.
  Изключителната полезност на книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ на доц. дпн Нели Иванова се заключава в това, че в нея е представен един съвременен модел на родноезиково обучение в начален етап на основната образователна степен.

  Антоанета Сиракова
  Директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

 7. Avatar

  Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

  ОТЗИВ

  За книгата „Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“, автор: доц. дпн Нели Иванова

  От Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

  Сред педагогическата общност на началните учители от град Враца доц. дпн Нели Иванова се ползва с голям авторитет. С учителите от нашето училище тя работи повече от 20 години. Резултатите от изследванията и научните й търсения, които са намерили място в публикациите й, свързани с обучението по български език и литература в началното училище, системно се използват от мен и моите колеги, както в урочната, така и в извънурочната дейност.
  Книгата й „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ вече три години помага на началните учители как да интерпретират новото учебно съдържание в контекста на новата парадигма на родноезиковото обучение в различните видове уроци по български език.
  От книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ на доц. дпн Нели Иванова научаваме:

  Кои са отличителните черти на съвременното обучение по български език в началния етап на образование? Какви принципи, методи, похвати, форми и средства се налагат в съвременното родноезиково обучение?
  Как би следвало да се изучават елементите на отделните дялове на езика в І – ІV клас- фонетика, граматика, лексикология.
  Каква е спецификата на урока по български език в началното училище?
  Как на чалният учител следва да формира комуникативно- речеви умения чрез обучението по български език и литература?

  В търсене на отговор на тези въпроси аз и моите колеги ежедневно се ползваме от книгата на доц. дпн Нели Иванова.

  Цитираната и посочената литература, ползвана от авторката, доц. дпн Нели Иванова, в книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“, освен че доказва коректността на авторката в позоваването на различни източници, е допълнителна подкрепа за началните учители, изразяваща се в осигуряване на информация за 226 източници, по описаната по- горе тематична проблематика.
  Изключителната полезност на книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ на доц. дпн Нели Иванова се заключава в това, че в нея е представен един съвременен модел на родноезиково обучение в начален етап на основната образователна степен.

  Антоанета Сиракова
  Директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

 8. Avatar

  Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

  ОТЗИВ

  За книгата „Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“, автор: доц. дпн Нели Иванова

  От Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

  Сред педагогическата общност на началните учители от град Враца доц. дпн Нели Иванова се ползва с голям авторитет. С учителите от нашето училище тя работи повече от 20 години. Резултатите от изследванията и научните й търсения, които са намерили място в публикациите й, свързани с обучението по български език и литература в началното училище, системно се използват от мен и моите колеги, както в урочната, така и в извънурочната дейност.
  Книгата й „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ вече три години помага на началните учители как да интерпретират новото учебно съдържание в контекста на новата парадигма на родноезиковото обучение в различните видове уроци по български език.
  От книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ на доц. дпн Нели Иванова научаваме:

  Кои са отличителните черти на съвременното обучение по български език в началния етап на образование? Какви принципи, методи, похвати, форми и средства се налагат в съвременното родноезиково обучение?
  Как би следвало да се изучават елементите на отделните дялове на езика в І – ІV клас- фонетика, граматика, лексикология.
  Каква е спецификата на урока по български език в началното училище?
  Как на чалният учител следва да формира комуникативно- речеви умения чрез обучението по български език и литература?

  В търсене на отговор на тези въпроси аз и моите колеги ежедневно се ползваме от книгата на доц. дпн Нели Иванова.

  Цитираната и посочената литература, ползвана от авторката, доц. дпн Нели Иванова, в книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“, освен че доказва коректността на авторката в позоваването на различни източници, е допълнителна подкрепа за началните учители, изразяваща се в осигуряване на информация за 226 източници, по описаната по- горе тематична проблематика.
  Изключителната полезност на книгата „Съвременното обучението по български език и литература в началния етап на образование” – първа част „Български език“ на доц. дпн Нели Иванова се заключава в това, че в нея е представен един съвременен модел на родноезиково обучение в начален етап на основната образователна степен.

  Антоанета Сиракова
  Директор на НУ „Св. С. Врачански“- Враца

Добавяне на отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Също може да ви хареса…