Договори в образователната система – Част 2

21.50 лв.

Договорът е съглашение, по силата на което възникват права и задължения за страните, участници в него и се определят взаимоотношенията между тях. Страна по договора в системата на сред­ното образование се явява директорът на училището или детската градина.

Договорните отношения се базират на българското законодателство, а всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда, определен от правната ни система.

Сборникът е задължително помагало в ежедневната дейност на всеки ръководен кадър в училище или детска градина. Публикували сме част от най-често използваните, както и най-значимите договори, обособени условно в раздели.

Като читатели на настоящия наръчник, трябва да имате предвид, че той е замислен като част от нормативната уредба и специфичната дейност в звената от системата на средното образование.

 

Очакваме бележки и препоръки.

 

Авторите

Описание

Договори в образователната система – Част 2

Договорът е съглашение, по силата на което възникват права и задължения за страните, участници в него и се определят взаимоотношенията между тях. Страна по договора в системата на сред­ното образование се явява директорът на училището или детската градина.

Договорните отношения се базират на българското законодателство, а всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда, определен от правната ни система.

Авторите

Договори в образователната система – Част 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

Примерни договори за строително-ремонтни работи

 • Договор за извършване на текущ ремонт
 • Договор за извършване на авариен ремонт на басейн
 • Договор за извършване на текущ ремонт – частично егърсване на скатен покрив на сградата на училището детската градина)
 • Договор за извършване на основен ремонт
 • Договор за изграждане на художествено осветлениесградата на училището (детската градина)
 • Договор за изграждане на детска площадка в двора на училището (детската градина)
 • Договор за извършване на аварийни ремонти в училището (детската градина)
 • Договор за извършване на ремонт на водогрейни котли в училището (детската градина)

Примерни договори за  енергийна ефективност

 • Пилотен проект: „Програма с конкретни мерки за енергийна ефективност в сгради – държавна и общинска собственост
 • Договор за извършване на инженеринг с гарантиран резултат
 • Повишаване на енергийната ефективност.
 • Оценяване и обследване на енергийната ефективност на сградите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Сключване на договор
 • Договор за извършване на детайлно обследване за енергийната ефективност
 • Договор за извършване на обследване за енергийната ефективност и издаване на сертификати за енергийната ефективност на общински сгради – детски и учебни заведения
 • Договор за изготвяне на инвестиционни проекти след приключил първи етап за обследване и сертифициране на енергийни ефективност

Примерни договори за доставки

 • Договор за извършване на доставки на яйца
 • Договор за извършване на доставки на плодове
 • Договор за извършване на доставки на мляко
 • Договор за извършване на доставки на млечни хранителни продукти
 • Договор за извършване на доставки на месо и месни хранителни продукти
 • Договор за извършване на доставки на перилни н почистващи препарати
 • Договор за извършване па доставка на вътрешно обзавеждане

Примерни издателски договори

 • Издателски договор в полза на трето лице
 • Издателски договор

Примерни договори за предоставяне на права

 • Договор за отстъпване право на ползване на финансово-счетоводен софтуер
 • Договор за използване на художествено произведение

Примерни договори за продажба

 • Договор за продажба на консигнация на педагогическа, научна и художествена литература
 • Договор за продажба на консигнация
 • Договор за продажба на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопански нужди
 • Потребителски договор за достъп до интернет, предоставян през LAN и RLAN
 • Договор за предоставяне на достъп до интернет през кабелна разпределителна мрежа

Здравноосигурителни и застрахователни договори

 • Договор за лично застраховане
 • Договор за застраховка върху личния живот
 • Договор за застраховка върху живота на трето лице
 • Договор за взаимно застраховане
 • Договор за застраховка в полза на трето лице
 • Договор за задължителна  застраховка срещу злополука

Примерни договори за изработка

 • Договор за изработка
 • Споразумеие за прекратяване на договор за изработка по взаимно съгласие
 • Договор за изработка на паметна плоча с релеф
 • Договор за изработване на значки с логото на училището (детската градина)
 • Договор за изработка на проект за външно художествено осветление на сградата на училището (детската градина)
 • Договор за изработка на архитектурно и геодечическо заснемане, проучване и проектиране на работни проекти за основен ремонт и реконструкция на сградата на училището (детската градина)

Договор за поръчка

 • Примерни договори за поръчка
 • Договор за поръчка

Договор за наем

 • Примерни договори за отдаване под наем
 • Договор за наем (Примерен образец на договор за наем – вариант I)
 • Договор за наем (Примерен образец на договор за наем – вариант II)
 • Договор за отдаване под наем на павилион в двора на училището
 • Договор за отдаване под наем на училищен (учеснически) стол

Договор за извършване на туристически услуги

 • Примерни договори за извършване на туристически услуги
 • Договор за провеждане на екскурзия (зелено училище)
 • Договор за провеждане на училище сред природата
 • Договор за организирано туристическо пътуване
 • Договор за осъществяване на туристически пакет услуги

Примерни договори за инженеринг

 • Договор за извършване на проектиране, изграждане и оборудване на детска площадка

Договорът – правно средство за реализиране на публично-частно партньорство

 • Примерни видове договори за реализиране на публично-частно партньорство
 • Договор ча концесия за строителство
 • Договор за концесия за услуга
 • Структура на договор за строителство, експлоатация, прехвърляне на права /В.О.Т./
 • Договор за управление
 • Договор за услуга
 • Договор за строителство
 • Договор за проектиране

Примерни образци на договори

 • Договор за концесия за строителство
 • Договор за концесия за услуга
 • Договор за  управление
 • Договор за  услуга
 • Договор за  проектиране
 • Договор за публично-частно партньорство
 • Договор за извършване на услуга

Договор за възлагане на инвеститорски контрол на строежи

 • Примерен договор за възлагане на инвеститорски контрол на строежи

 

Сключването на договори е част от дейността на училищния директор (директор на детска градина и всяко друго учебно заведение). Съобразно спецификата на всяко учебно или детско заведение се поражда необходимост от договаряне на различни по вид дейности. Част от тях са свързани с доставки, други с услуги или извършване на строителни или ремонтни мероприятия.

 

Преди да се достигне до последния етап, сключването на договора, неговите параметри следва да са внимателно уточнени и да е постигнато съгласие между страните. Друго съществено условие е да има проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка. Договорът е заключителен етап. Могат да се договарят дейности, делегирани по правомощие на директорите на учебните и детските заведения. Специфични такива са отдаването под наем на училищните столове, помещения, физкултурните салони и други, извършването на ремонти, оборудването и обзавеждането и много други.

 

По време на изминаване на пътя на договарянето, освен съобразяване с българското законодателство, директорите следва да спазват и приетите и утвърдени вътрешни правила, процедури, одитни пътеки, контролни процедури и т.н. Една от задължителните дейности на директорите на просфетни звена е сключването на договори по реда на Кодекса на труда, в качеството им на  работодатели. Това налага и доброто владеене на трудово-правната материя. Образци на всички видове трудови договори и допълнителни споразумения към тях сме приложили в книгата „Администрирането в училище и детската градина“, където е включена цялостната трудовоправна проблематика, конкретизирана по отношение на училището и детската градина.

 

Както в част първа, така и в част втора на книгата „Договори в образователната система“ условно сме обособили различните договори в раздели и водени предимно от разнообразието на дейностите, подлежащи на договаряне и спецификата на учебните и детските заведения. Принципно договорите биха могли да бъдат обособени като:

 • договор за доставка:
 • договор за услуга:
 • договор за строително-монтажни дейности.

Всеки един раздел от така направената условна класификация се състои от своите подвидове, характерни за просветните звена. Към някои от разделите ви предлагаме и теоретична част с цел добиване на по-голяма яснота по отношение на естеството на договорите.

 

Условно в том втори сме обособили следните раздели па договори:

 

 • за строително-ремонтни работи;
 • за енергийна ефективност;
 • за доставки;
 • издателски:
 • за предоставяне на права;
 • за използване на художествено произведение;
 • за продажба;
 • потребителски за достъп до интернет;
 • здравноосигурителни и застрахователни;
 • за изработка;
 • за поръчка;
 • за наем;
 • за извършване на туристически услуги;
 • за инженеринг;
 • за реаличиране на публично-частно партньорство;
 • за възлагане па инвеститорски контрол на строежи.

В настоящата книга можете да намерите примерни разработки на договори с различно естество и с различен предмет на действие. Примерите договори не са еднотипни, с цел да се покажат различни варианти в тяхното съдържание. Държим да подчертаем, че те по никакъв начин не са задължителни рамки, а по-соро са насочващи към различни идеи, раздели и точки. Всеки директор съобразно естеството и спецификата на на управляваното от него просветно звено сключва точно определен договор с конкретни клаузи, които обслужват него и отсрещната страна.

 

Изготвените договори са съобразени с действащото българско законодателство към настоящия момент. При промяна на нормативната уредба в страната, следва да бъдат променяни както клаузите на договорите. така и основанието, на което са сключени.

 

Държим да подчертаем, че директорите на училищата и детските градини сключват такива договори, за които имат, за които имат съответните правомощия. Те могат да произтичат от нормативен акт, да са делегирани от общинския съвет или от друг правоимащ това орган. От значение при договарянето е и степента на делегиране на бюджетите – дали училището (детската градина) е второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити. И отново подчертаваме, че приложените образци на договори са само една примерна рамка, но те по своята същност имат широк диапазон на договаряне и възможност за конкретизиране на всеки един детайл от договора. Преди да бъде сключен един договор в просветното звено, следва да бъде спазен и съответния ред, регламентиран чрез утвърдените вътрешни документи:

 

 • насоки;
 • стратегии;
 • правила;
 • указания;
 • процедури;
 • инструкции;
 • ситеми;
 • политики;
 • наредби;
 • правилници;
 • програми;
 • одитни пътеки;
 • доклади;
 • заповеди;
 • други.

Сборникът е задължително помагало в ежедневната дейност на всеки ръководен кадър в училище или детска градина. Публикували сме част от най-често използваните, както и най-значимите договори, обособени условно в раздели.

Като читатели на настоящия наръчник, трябва да имате предвид, че той е замислен като част от нормативната уредба и специфичната дейност в звената от системата на средното образование.

 

Очакваме бележки и препоръки.

ISBN: 978-954-552-073-0

Първо издание

Формат 70/100/16

Печатни коли 20,

стр.320

грамаж: 300гр.

цена 21,50 лв.

Допълнителна информация

Тегло 0300 kg
Размери 255 × 194 × 2 cm

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Договори в образователната система – Част 2“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Също може да ви хареса…

Go to Top