Очи в очи – брой 5 от 2012г. на Списание Образование

 Десислава Радкова

от Списание Образование – брой 5 от 2012г,

“ВСИЧКО, което трябва да знам съм научил в детската градина. Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа – съм научил от детската градина. Мъдростта не е горе на върха на заветната диплома, а там в пясъчника на детската площадка в предучилищната група. “

Робърт Фулам

1. Детската градина – първата възпитателно-образователна институция

Възпитателно образователният процес на човека е непрекъснат и той започва от раждането. Постъпването в детската градина бележи нов етап в тази посока, затова голяма роля имат синхронът с родителите за съобразяване с наученото и затвърдяване на усвоеното.

Първото, на което се учат децата в детската градина, е да общуват с връстниците и с възрастните. След това стъпка по стъпка усвояват основни знания, умения и навици, които да им послужат като база за надграждане. Обучението протича в игрова форма и се осъществява чрез “планирани ситуации”, регламентирани по програмата.

1.1. Основна цел на ДОИ в предучилищно възпитание

Общообразователният минимум за ПУВ, посочен в ДОИ за ПВ и подготовка, съдържа девет общообразователни направления. Целта е постигане на социална готовност на децата за училище. В различните възрастови групи направленията са едни и същи, но на спираловиден принцип се увеличава обемът материал, който се дава на децата. От своя страна в самите направления се конкретизира материала по отделни ядра.

1.2. Основни умения, изградени при излизането от детската градина, влизащи в употреба в училището

Излизайки от детската градина, детето трябва да е изградило способността да общува с връстници и възрастни, както и да владее онези елементарни знания, умения и навици, които ще му трябват в училище: да се концентрира в часа, да свиква с регламентираното време на един учебен час, да изслушва, да се изказва, да се приобщи към училищния график на работа, който е регламентиран чрез Училищния звънец и междучасие. Необходимо е да притежава ВСИЧКИ общо културно-хигиенни навици за самообслужване, за да се справя ежедневно само, както и с новото предизвикателство на индиговото поколение – АЗ-ПОСЛАНИЕТО, което съдържа прямота И честност.

2. ПДГ в училище

Къде може да усъвършенстваме, ако не в подготвителния клас в училище?

Приемствеността е необходимата връзка между различните етапи или степени на развитие, която се състои в запазване на определени елементи при преход в ново състояние. Всеки етап от развитието на децата е основа за следващия. За да бъде максимално ефективен принципът на приемственост – той трябва да съществува и при провеждане на възпитателни взаимодействия в детската градина и при осъществяване на УВР в началното училище.

2.1. “Променя се всичко – когато се променяме ние”

Става ясно, че за приемствеността между детската градина и началното училище отговарят учителите, родителите, децата и най-вече училищната среда като естествен преход. Различни педагози приобщават децата към изискванията на училищния живот и обучение, към съвместните дейности в урочни работи и извънурочна дейност ,допринасят за хармонична приемственост между детска градина и училище -чрез мисъл, чувство и отношение!

2.2. Промяна в структурата на дневния режим – повишаване на изискванията към детето за самостоятелност

С постъпването на детето в първи клас се изменя коренно целия негов живот. Това засяга преди всичко структурата на дневния режим – повишават се изискванията към детето и се увеличава неговата самостоятелност. За да се справи успешно с новите задачи, то трябва да бъде подготвено за този преход. Всичко това повишава изискванията и отговорността на учителите, работещи в подготвителни групи.

3. Иновациите … или нестандартните решения за осигуряване ефективност на процеса – “преход” – “приемственост”

Думата иновация (от латински) – означава нововъведение, употреба на нови идеи, процеси, практики. Иновационният път на усъвършенстване на педагогическия процес е въвеждането на иновационни решения на родени в практиката нови, нестандартни решения, които осигуряват ефективност на процеса. Какво представлява педагогическата иновация? – Чрез нея се решават организационни и съдържателни проблеми на образованието в определена образователна област (отделна занималня, детска градина, училище, класна стая.)

3.1. Иновационни акценти в практическата дейност

Иновационни акценти в моята работата като учител ПДГ са:

3.1.1. Осъществяване на взаимопроникване:

Гостуване между класовете чрез драматизации, празници, уроци. Организирането и провеждането на съвместни мероприятия – Коледа, Великден, ден на християнското семейство, празник на буквите водят до по-лесно приобщаване към училищния живот. Това им дава възможност да решават проблеми, да вземат решения, да се изявяват, да стават по-независими.

3.1.2. Тесните връзки на работа с начални учители:

Като иновационен акцент е досега с началните учители. Учебните часове по музика, английски език и изобразително изкуство се водят от специалисти, които в по-следващи години ще бъдат техни клас ни ръководители.

3.1.3. Разположение на чинове “Очи в очи”:

Разположени чинове на полукръг ,дават възможност на учителя да , беседва с всеки един от присъстващите, а и децата да общуват помежду си, Така те се научават да работят в екип. Те научават това, което преживяват, а преживяват това, което виждат и усещат.

Резултатът е: децата се чувстват равностойни, еднакво важни и значими и част от едно цяло.

4. Готовност за училище

Деца, които са били в полудневен клас в училище по-лесно се приспособяват в първи клас. Те подражават на големите ученици в поведение, в обучение, в социални умения – самостоятелно хранене, хигиенни навици, Децата се учат едно от друго, а училищната среда осигурява естествени условия за взаимоотношенията им.

Емоциите са най-голямата награда!

5. Извод

Съвременната образователна система може да се развива само чрез създаване и разпространяване на иновации в няколко посоки – технологични, икономически, педагогически, организационни. Технологичните иновации в образователната дейност са предпоставка за създаване на нова образователна среда, в която учещия променя своята позиция подпомаган от учителя.

Една китайска мъдрост казва: “Ако ти дадат една риба – те хранят за един ден. Ако ти покажат как се лови риба – ще имаш храна за ЦЯЛ живот “.

И нека не забравяме, че всичко което трябва да знаем е в думите, които стоят изписани на входа на Брюкселско училище: “Към живота, чрез живота – за живота!” Училището, освен място за учене е и място за живеене.

А всичко започна от пясъчника на детската площадка ….

Използвана литература:

  • [1]. На какво се учим в градината. Наталия Градинарова, ЦДГ 93, София
  • [2]. Доклад на доц. д-р Янка Тоцева – Катедра “Педагогика и управление на образованието”, ШУ “Епископ Константин Преславски”
  • [3]. Приемственост между детска градина и начално училище. Бойка Колева
  • Десислава Радкова – учител ПДГ, Първо основно училище “Васил Левски”, гр. Костинброд