от списание Дом, дете, детска градина, бр. 4/2016г. – Юли – Август

Дарена Стаматова – ЦДГ № 22 „Биляна“, гр. Ямбол

Рисуването е предпочитано занимание за повечето деца и преоб­ладаващ вид творчество в ранна възраст. В рисунката децата могат да изразяват това, което им е трудно да изкажат с думи.

Рисувателният тест „Моето семейство“ дава възможност да видим света през очите на детето, да разберем какво е субективното му мнение за семейството, отношението му с другите членове и как вижда своето място в него. При различните възрасти деца представата за семейството е различна.

Рисунките на 4 и 6 годишните деца ще ни даде ясна представа как те възприемат семейството, в което са отглеждани и какво място заемат в него.

Изследването се проведе в две групи деца в ЦДГ „Биляна“, град Ямбол с деца на 4 и 6 години, равен брой момичета (6) и момчета (6) за двете възрасти.

 • Целта на изследваното е семейството през погледа на4 и 6 годишните деца чрез изобразителната дейност.
 • Материали: бял лист за всяко дете, цветни флумастери (моливи).
 • Инструкция: На децата се казва: „Нарисувай своето семейство“.
 • Процедура: Децата разполагат с индивидуални листи и флумастери (цветни моливи). Не се допускат уточняващи въпроси, беседа, разговор.
 • Оценка: Оценката се получава въз основа на петте компонента, по които се анализират рисунките на децата, а именно:
 1. Благоприятна семейна среда:

 • Показани са всички членове на семейството;
 • Рисуването е започнало с изобразяване на човек;
 • Отсъстват изолирани членове на семейството;
 • Линиите са с добро качество;
 1. Тревожност:

 • Наличие на щриховки;
 • Линия със силен натиск;
 • Преувеличено внимание към детайлите;
 • Линия за основа;
 1. Конфликтност в семейството:

 • Препятствие между фигурите;
 • Отделяне, изолация на някоя от фигурите;
 • Преобладаване на вещи;
 • Отсъствие на някои от членовете на семейството;
 1. Чувство на непълноценност в семейството

 • Отсъствие на автора;
 • Рисуване на себе си последен;
 • Изолация на автора от другите членове;
 • Разположение на фигурата в долната част на листа;
 • Малки фигури;
 1. Враждебност в семейството:

 • Агресивна позиция на фигурите;
 • Деформирана фигура;
 • Разперени ръце;
 • Пръстите на ръцете са във вид на пръчки;

Анализ на рисунките на 4 годишните деца:

Рисунките са разделени в три групи:

ПЪРВА ГРУПА – Присъстват всички членове на семейството, дори допълнителни елементи. Допълнителните елементи са къщата и слънцето в някои от рисунките. Къщата се смята за символ на семейството и за жизненото пространство на децата. Особеностите са прозорците, които подсказват за отвореност на детето и контактност, коминът също говори за разбирателство в семейството. Слънцето е символ на майката, символ на сигурност и подкрепа. В рисунките са използвани повече цветове, което означава, че децата са емоционално стабилни, спокойни, уравновесени. Наблюдават се стабилни фигури, което показва хармония и сигурност в семейството; умерен натиск при рисуване, което говори за душевно равновесие, контрол, липса на тревожност. Лилавият цвят се използва от деца, които са способни да създават атмосфера на хармония и съгласие! Тези пет рисунки от първа група, анализирани по петте компоненти, спадат към първия компонент – Благоприятна семейна среда.

ВТОРА ГРУПА рисунки са рисунки, в които липсва член от семейството или самото дете не се е нарисувало. Въпреки че присъства къщата и слънцето, тук има изолация на автора от другите членове, самото дете не се е нарисувало, разположението на фигурите са в долната част на листа и има наличие на малки фигури. Тази група рисунки, анализиращи по петте компоненти, спадат към четвъртия компонент – Чувство на непълноценност в семейството.

ТРЕТА ГРУПА рисунки са рисунки с пълни семейства, но рисувани само с един цвят или обградени в рамка. Обграждането в рамка означава влагане на по-голямо значение в образа, изолиране чрез рамката, създаване на ново, защитено пространство, трудности в общуването повтарящите се монотонни образи в рисунки говорят за затруднение в намиране на изход от дадена ситуация, необходимост от помощ. Зеленият цвят изразява контролирано поведение. Тези деца са настойчиви, понякога твърде упорити при достигане на целите си. Оранжевият цвят означава добри взаимоотношения на детето с обкръжаващата го среда. Червеният цвят е свръх емоционалност, това са щастливи и жизнерадостни деца. Лилавия цвят говори за атмосфера на хармония и съгласие, означава още силна потребност да се намира в доминантна и властимаща позиция. Въпреки едноцветието и рамката на обграждане, тези рисунки спадат към първия компонент – Благоприятна семейна среда.

Анализ на рисунки на 6 годишни деца:

Рисунките са разделени в две групи:

В ПЪРВА ГРУПА рисунки са показани всички членове на семей­ството, присъстват слънцето, къщата, дори се наблюдава дървото, което показва, че чувствата надделяват над мислите, креативните деца рисуват дървета. Цветята в някои от рисунките също са показател за креативност. Използването на много цветове при рисуване показва положителното отношение на детето към семейството. Тези рисунки спадат към първия компонент – Благоприятна семейна среда.

ВТОРАТА ГРУПА рисунки изобразяват къщата, но покрива е защ­рихован. Щриховката е от ляво на дясно, което говори за екстровертен тип, а когато защриховането е в дадена фигура, означава тревожност и несигурност. Правите насочени линии на фигурите означават упоритост и устременост. Но тук прави впечатление, че детето е от едната страна, а от другата са нарисувани неговите родители, което означава или изолация на някоя от фигурите, или препятствие в техните взаимоотношения. Тази рисунка, анализирана по петте компоненти, спада към втори, трети и пети компонент – тревожност, конфликтност и враждебност в семейството.

От направените анализи се стига до извода, че шестгодишните  деца имат по-точна и ясна представа за семейството и обкръжаващата го среда. 90% от изследваните деца на 6 години показват,  че живеят в благоприятна семейна среда. Четири годишните деца също имат ясно изразена представа за семейството, но тук процента е по-нисък – 70% . от изследваните 4 годишни деца показват благоприятна семейна среда, в която са отглеждани. Затова за нормалното развитие на едно дете от изключително значение е то да бъде отгледано и възпитано в семейство с добри взаимоотношения. Ниската разлика в процентите се дължи на това, че по-големите деца имат натрупани повече знания, умения и опит, за да изразяват споите идеи, да разказват за себе си, да споделят проблемите си и да се оправят с тих, отколкото 4 годишните деца, на които предстои да трупат знания, умения и опит.

 

ИЗПОЛЗАВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Алексиева, Ем., Рисунките в психологическото изследване на личността, „Св. Кл. Охридски“, София, 2000
 2. Башовски, Ив., „Рисувателни методики“, в: Ръководство за из­следване на детето, „Веда Словена, Ж. Г., София, 2000
 3. Виготски, Л., С., Въображение и творчество на детето, София, 1982
 4. Диагностика на психичното развитие, Наука и изкуство, София, 1988
 5. Маринова, Д., „Защо рисуването е толкова важно за развитието на детето? Значение и смисъл на детските рисунки“, в: Ръководство за изследване на детето, „Веда Словена – Ж. Г., София, 2000
 6. Пиаже, Ж., Психология интелекта. Логика и психология, „Про­свещение“, М.,1992