Книгата – Сценарии за празници в детската градина, том 1-ви, можете да видите тук

Възпитанието на децата е основен проблем на обществото, кои­то заема своето място в българската образователна система. Детската градина сама не може да реши важния и сложен въпрос за възпитание­то на децата, без връзката със социалната среда, защото възпитанието на децата е проблем на цялото общество, макар основна роля и отго­ворност да има градината. Проблемът за възпитанието на децата е ши­роко социално значим, поради което са необходими ползотворни соци­ални връзки между детската градина и семейството. Семейството на първо място, както и детските заведения са институциите, формиращи детската личност и колкото и специфично да е въздействието на всяка от тях, те са неделимо свързани. Основите на личността се полагат в семейството и то продължава да оказва влияние и през времето, когато детето посещава детска градина. От друга страна въздействието на градината непрекъснато и неизбежно се пречупва през семейното възпитание, защото семейството е микро средата, в която се осъщест­вява възпитанието на децата от и чрез родителите. Възпитанието е ба­вен и труден процес, който изисква висок професионализъм, и при който винаги трябва да се имат предвид специфичните особености на детето. Възпитателният процес е сложен и към него си струва да се обръщаме творчески, без да жалим сили и време, всички — и родители, и учители, защото става дума за настоящето и бъдещето – нашите деца. За осъществяване на успешна възпитателна работа са необходими кон­кретни организационни дейности, сред които са и празниците в детска­та градина. В българските детски градини са създадени традиции за честване на празници, чрез което се стимулират изявите на децата и паралелно се създадат чувства и настроения, позволяващи на участни­ците да съпреживеят заложените идеи. Това разбира се е добра предпо­ставка за пълноценно партньорство между родители и педагози във възпитанието на децата. Необходимо е детето да овладява общочовеш­ките ценности на базата на националните традиции. Необходимо е да се организират съвместни дейности на деца, родители и учители.

Празникът е добър повод за това, защото има възпитателен, образова­телен и развлекателен характер.

Общите празници, които се организират с участието на родителите, въздействат положително емоционално на децата, сплотяват детската градина и семейството във възпитателната работа и дават възможност за активна дейност, самоизява, утвърждаване и събуждане на творческия дух на децата. Празниците в детската градина въздейст­ват върху емоционалната сфера на детската личност и се явяват дейст­вено възпитателно средство. Те изграждат у децата национално само­чувствие и отговорност и развиват индивидуалните им способности. Организираните по конкретен повод празници са тържествени събития, обединени около общи желания и интереси. Чрез празниците в детска­та градина децата се приобщават към традициите на детското заведе­ние и българската национална култура, разумно се организира свобод­ното време на децата с помощта на родители и учители, а съвместната работа между градината и семейството води до ефективна възпитател на дейност. Провеждането на тържества обогатява опита на децата, влияе положително на общуването им и оказва влияние върху емоцио­нално-нравствената сфера на детската личност и атмосферата в гради­ната. Конкретният празник представлява многостранен творчески про­цес, включващ подготовка, украса и провеждане и се състои обикнове­но от тържествена част и веселие.

Настоящата книга е предназначена за директори и учители в детските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите училища. Считаме, че предложените сценарии ще послужат на педаго­гическите кадри в детските заведения при подготовката на тържества и честването на празници.

В том първи на книгата „Сценарии за празници в детската гра­дина” сме приложили част от най-добрите сценарии, публикувани в сп. „Дом, дете, детска градина” в периода до 2005 година.

Авторите