Книгата – Сценарии за празници в детската градина, том III-ти, можете да видите тук

Сценарии за празници в детската градина, том 3

Сценарии за празници в детската градина, том 3

Тържествата и празниците в детската градина създават много радост и положителни емоции както у децата, така и у техните родители и възпитатели. Чрез тяхното организиране и провеждане децата не по изявяват своите таланти и способности, но и по един естествен ш на изява ние формираме у тях ценностна система от добродетели и личностни качества. Тържеството само по себе си изисква да се съберат в едно важни компоненти като драматургия, изобразително изкуство, музика и едно великолепно актьорско изпълнение. А това се постига с голяма любов към децата

В детската градина обичайно се организират празници, свързани с народното творчество и обичаи, със сезоните, с традиционните празници  (8 март, 1 юни, 24 май и други), изпращането на 7-годишните деца в първи клас, благотворителни концерти по различни поводи.

Празниците в детската градина оказват многоаспектно въздействие върху цялостното формиране на детската личност. Чрез тях по непринуден начин децата получават разнообразни впечатления, разширяват познанията си, активират мисленето, въображението и своята дейност.

Естествено е всеки един празник да има своята специфика, Како едно тържество да е по конкретен повод, което от своя страна постига различни цели, в зависимост поставените задачи. Приоритетно за едни празници и тържества е да се възпитава например култура на хранене и етикеция в обществото, формират се естетически навици, при други приоритет се дава на техните права и отговорности, чрез което се подпомага осъзнаването на тези категории като ценност за всеки човек и т.н. По време на тържествата и празниците, превес в изявите на децата се дава не на количеството овладени знания от тях, а на умението им да ги прилагат в нови ситуации.

Изкуството на оживелите кукли – герои, дошли сякаш в продължение на детската игра, ни дават основание да прибягваме по-често до забавните форми на кукленото изкуство за решаване на основните педагогически задачи.

Общото, което обединява всяко проведено тържество е това, че у децата възпитаваме стремеж към инициатива и творческа активност, създаваме им условия за съвместна дейност, насочваме ги към упражняване на формираните навици. Децата се срещат с познати любими герои, докосват се до нови и непознати приказни светове, за да скътат в сърцата си трепета от причудливата смесица на фантастичното с реалното, на силно преувеличеното и смешното, за да отнесат със себе си порива към красиви и смели дела, стремежа към доброто и прекрасното в живота. Да отнесат със себе си в бъдещето и спомена от преживените емоции в безгрижното детство.

Крайният резултат обикновено е налице – чувство на радост и по­ложителен емоционален заряд.

Самият процес на подготовка на празника е не по-малко вълну­ващ, той е съпътстван и с добрата организация, и с предварителното разпределение на ролите, а на първо място с изготвянето на самия сценарии. По този начин се дава възможност и за творческа инициати­ва както на педагозите, така и на малчуганите, които в много от случа­ите имат възможност за свободен избор на дейност или определена роля. Целият процес на организиране и провеждане на празника съз­дава условия за изява на всяко дете.

Пленителното артистично изкуство е най-често първия и най- силно въздействащ допир на детето със света на прекрасното, който определя и неговото значение за по нататъшното духовното развитие на децата.

Настоящата книга е предназначена за директори и учители в дет­ските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите учи­лища. Идеята ни в никакъв случай не е да наложим стандарт на про­веждане на тържествата. По-скоро сме водени от намеренията да бъдат обменени различни идеи, да се обогати опита на педагозите и да се популяризират сценариите в различните области и региони в страната ни.

В том трети на книгата „Сценарии за празници в детската гра­дина” сме приложили част от най-добрите сценарии, публикувани в сп. „Дом, дете, детска градина” в периода 1994-2005 година.

Авторите

 

Книгата – Сценарии за празници в детската градина, том III-ти, можете да видите тук