Методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици


доц. д-р Добринка Тодорина

В началото на XXI век, в условията на пазарната икономика и тенденцията за влизане на Република България в Европейския съюз, съвсем основателно задачата за развитие на „златните деца на обществото” (по Платон) заема важно място в европейското, респективно в българското образователно пространство. На децата с висока степен на интелектуално развитие и специални способности в областта на науката, изкуствата и спорта се разчита да станат двигатели на цялостния икономически, социален и духовен живот. Със своето нестандартно мислене и богато въображение, с добре развитите си компетентности да изследват, да съграждат, да се конкурират, да решават трудни проблеми чрез намирането на оригинални и оптимални варианти, те са призвани да бъдат полезни не само на себе си, а и на цялото общество.

Във връзка със създаването на европейско педагогическо пространство и европространство за висше образование от българските образователни дейци се очаква да направят възможното за успешното решаване на актуалния и значим проблем за идентификация и развитие на децата с изявени дарби. Целесъобразно е това да стане на основата на общата европейска философия за постепенно ограничаване на различията между образователните системи на европейските страни, като се запазят националните специфики, приоритети и идентичност (виж изт.8).

За да се очаква положителен резултат в тази посока е целесъобразно да се тръгне най-напред от подготовката на педагогическите кадри по този въпрос. Това съответства и на задачата за осигуряването на условия за изграждане на европейско пространство за висше образование във връзка с поддържане на неговото качество, както и на целите на Европейския съвет за високо талантливите (изт.1 и 10).

В актовете на Европейския съюз е включена Директива 1248 (от 1994г.) за образованието на даровитите деца. Тя има препоръчителен характер. Очертава целите – какво трябва да бъде постигнато и предоставя свобода на държавите-членки сами да определят начините и средствата за постигането им. Препоръчва се в програмите за подготовка на учители да се включат стратегии за разпознаване на даровитите деца с изключителни способности.

В Република България въпросът за работа с деца и подрастващи с изявени дарби се третира в Закона за закрила на детето, Държавната агенция за закрила на детето, Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Предстои разработването на Национална стратегия за работа с деца с изявени дарби.

Въпреки добрата предпоставеност с наличието на държавни документи, проблемът за работа с надарените деца и подрастващи все още не е решен на необходимото равнище в масовата педагогическа практика. Ето защо трябва да се направи необходимото във всички образователни степени.

За висшето училище напълно е възможно подготовката на бъдещите учители по проблема за работа с надарените ученици да обхване всички равнища на образователно- квалификационните степени”бакалавър”, „магистър” и „доктор”: в учебния план (включване на подходящи дисциплини по проблема от психолого-педагогическото направление); в учебните програми (свеждане на учебното съдържание до конкретни теми със съответната проблематика в теоретичен и практико-приложен аспект); тяхното анализиране чрез формите- лекция, семинар, практически занятия, провеждани с определена целенасоченост за работа с надарените ученици (включване на дискусия, проблемни задачи, казуси, тестове, педагогически ситуации, различни варианти на интерактивните методи и др.); разработка на учебници и учебни помагала с теоретически и практико-приложни аспекти; разработка на проекти, дипломни работи, дисертации (изт.3).

Предлагам Методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици в рамките на образователно-квалификационната степен „бакалавър”, която съдържа два основни модула:

I.Модул за теоретична ориентация.

В теоретичното представяне на въпроса водеща е стратегия-та за развитие на надарените ученици на основата на хуманистичния подход чрез субект-субектна позиция спрямо другите и себе си. Предлагам тя дя се разгърне в няколко взаимосвързани етапа (за подробности виж Д. Тодорина, изт. 3 ):

 1. Определяне признаците на надареността, способностите и таланта, характеризиращи надарените деца.
 2. Използване на подходящи методики за идентификация на надарените ученици.
 3. Прилагане на ефективни техники и технологии за подготовка и развитие на надарените ученици.

Подреждането на етапите по този начин е логически обосновано. Преди прилагането на най-подходящите технологии за работа с изявените ученици, естествено трябва да се усвоят надеждни методи за диагностициране на техните възможности, интереси и способности. За целта пък е необходимо да се познават много добре характеристиките на тези деца, признаците на тяхната надареност, способности и талант.

В съответствие с очертаните етапи предлагам теоретичното разглеждане на проблема да стане с обхващането на посочените три основни въпроса чрез следната структура:

1. Характеристика на надарените ученици:

 • • Понятиен апарат;
 • • Характерни особености;
 • • Митове и реалност за надарените;
 • • Проблеми на надарените ученици.

2. Идентификация на надарените ученици:

 • • Диагностициране интересите на децата;
 • • Методи за диагностициране;
 • • Методики за изследване на общите интелектуални способности;
 • • Методики за изследване на специалните способности;
 • • Определяне на личностния профил на надарените ученици.

3. Стратегии и технологии за ефективна дейност с надарените ученици:

 • • Исторически корени на идеята за развитие на природните дарби;
 • • Уловия, предпоставки и закономерности за развитие на надарените ученици;
 • • Апробирани технологии за развитие на надарените ученици в педагогическата практика;
 • • Положителни и отрицателни качества на учителите и на родителите в работата с надарените ученици.

Представените теоретически проблеми вече са анализирани в Стратегия за развитие на надарените ученици (Д. Тодорина, изт. 1 ).

II. Модул за практическа подготовка.

В този модул става изграждането на компетентности у студентите – бъдещи учители за идентификация и развитие на децата и подрастващите с изявени дарби. Осъществява се под формата на тренинг (групов и индивидуален), който осигурява условия за самоусъвършенстване и саморазвитие на студентите.

Предвиждат се 3 цикъла, с по 5 срещи във всеки цикъл, които са адекватни по своето съдържание, цел и задачи на теоретичното изследване по проблема. Използват се разнообразни интерактивни методи на обучение, различни съчетания от фронтална, групова и индивидуална форма на обучение. Предлагат се варианти на проблемни въпроси и задачи, делови игри, решаване на казуси и тестове. Създават се различни инструментариуми за прилагане в педагогическата практика- анкетни карти, вариативни индивидуални програми, стратегии и технологии, проекти. Предвидените тренинги са разнообразни, с различна сложност, вариативни са, дават възможност за включване на студентите както във въображаеми ситуации, така и в реални (от педагогическата практика), осигуряват дейност с частично и изцяло изследователски характер.

Програмата за тренинга в най-общ план включва:

Цикъл 1. Характеризиране на надарените деца

Първа среща: Запознаване с програмата за практическите упражнения (тренинга) – цел, задачи, съдържание, методи, форми и средства.

Втора среща: Характерни особености и проблеми на надарените ученици (групов тренинг)- проблемни въпроси и задачи, казус, тест и др.

Трета среща: Митове и реалност за надарените (групов тренинг)- проблемни въпроси и задачи, казус, тест и др.

Четвърта среща: Как да разпознавам надарените деца? (индивидуален тренинг)- проблемни въпроси и задачи, казуси и др.

Пета среща: Самоконтрол и самооценка на компетентностите за характеризиране (разпознаване ) на надарените деца- тест за самоконтрол и самооценка.

Цикъл 2. Идентификация на надарените ученици

Първа среща: Диагностициране интересите на децата (групов тренинг)- проблемни въпроси и задачи, варианти на анкета.

Втора среща: Изследване на общите интелектуални способности (групов тренинг)- проблемни въпроси и задачи, вариативни методики.

Трета среща: Изследване на специалните способности (групов тренинг)- проблемни въпроси и задачи, вариативни методики.

Четвърта среща: Как да определим личностния профил на надарения ученик? (индивидуален тренинг)- проблемни въпроси и задачи, инструментариуми за определяне на личностния профил.

Пета среща: Самоконтрол и самооценка на компетентностите за използване на методики за идентификация на надарените ученици- тест за самоконтрол и самооценка.

Цикъл 3. Стратегии и технологии за работа с надарените ученици (в урока и в извънкласната дейност)

Първа среща: Условия, предпоставки и закономерности за развитие на надарените ученици (групов тренинг)- проблемни въпроси и задачи, казус, тест и др.

Втора среща: Ориентири, техники и процедури за ефективна творческа дейност (групов тренинг)- проблемни въпроси и задачи, делови игри, вариативни индивидуални програми за надарени ученици.

Трета среща: Технологии за развитие на надарените ученици в урока и в извънкласната дейност (групов тренинг)- проблемни въпроси и задачи, казус, план-конспекти на уроци, вариативни програми за надарени ученици, проекти за курсови и дипломни работи.

Четвърта среща: Какъв (каква) трябва да бъда в работата с надарените ученици и какви слабости и грешки не бива да допускам? (индивидуален тренинг)- проблемни въпроси и задачи, проекти за курсови и дипломни работи.

Пета среща: Самоконтрол и самооценка на компетентностите в използването на стратегии и технологии за развитие на надарените ученици – тест за самоконтрол и самооценка ( за подробности по модул II виж Д. Тодорина, изт. 5 ).

Представената методика е апробирана в различни педагогически специалности в ЮЗУ „Н. Рилски”- във Факултета по педагогика и Факултета по изкуствата. Резултатите са обнадеждаващи, което доказва нейната ефективност и целесъобразност.

Компоненти от методиката се използват и в работата на сформираната Студентска проблемна група за идентификация и развитие на детския талант (ръководител Д. Тодорина), която има вече своите първи успехи в провеждането на собствени изследвания, разработка на инструментариуми за работа с надарените ученици, участие в телевизионно предаване, участие в студентска научна сесия в катедра „Педагогика” на Факултета по педагогика, съобщение в студентски сборник и др. Тенденцията е студентските разработки да прераснат в дипломни проекти и да бъдат апробирани реално в педагогическата практика.

Ще предложа и инструментариум (анкетна карта), с който може да се провери доколко студентите след проведеното обучение по предложената методика осъзнават значението на проблема за работа с надарените ученици, каква е тяхната ориентация, знания и компетентности относно трите важни страни- характеристика, диагностика и работа с надарените ученици. Включват се и контролни въпроси, за да се добие представа за реалните познания на студентите (например въпроси №3 и №6 и подточките на няколко други въпроси). Визира се и самооценката на студентите (въпрос №7), както и тяхната оценка и мотивация спрямо изучаването на дисциплина за работа с надарените ученици в тяхната специалност (въпрос№8).

Инструментариумът включва следните въпроси:

1. Как е решен проблемът за развитието на надарените ученици в педагогическата практика?

а) не е решен добре; б) не зная как е решен; в) добре е решен.

2. Знаете ли с какво се характеризират надарените ученици?

а) не; б) не съвсем; в) да. Избройте някои техни черти.

3. Знаете ли каква е разликата между обща и специална надареност?

а) не; б) не съм сигурен(а); в) да. Пояснете разликата.

4. Знаете ли как могат да бъдат диагностицирани надарените ученици?

а) не; б) не съвсем; в) да. Посочете как.

5. Знаете ли как може да се работи за развитието на надарените ученици?

а) не; б) не съм сигурен(а); в) да. Посочете някои от възможностите.

6. Знаете ли какво представляват „ускоряването” и „обогатяването” в работата с надарените ученици?

а) не; б) не съм сигурен(а); в) да. Обяснете.

7. Смятате ли се за компетентен(а) по проблема за надарените ученици?

а) не; б) не съвсем; в) да. Отбележете какво можете да направите от посоченото по-долу:

– да ги характеризирам;

– да ги диагностицирам;

– да работя за тяхното развитие.

8. Има ли необходимост от изучаването на дисциплината за работа с надарените ученици във вашата специалност?

а) не (защо?); б) не съм сигурен(а); в) да(защо?).

Инструментариумът може да бъде използван за анкетиране на студенти, които са изучавали дисциплина за работа с надарените ученици и за такива, които не са я изучавали. Сравнението между резултатите в двете групи дава възможност да се прецени ролята на дисциплината, включена в учебните планове на педагогическите специалности, а също и ефективността на приложената методика за изграждането на компетентности у студентите за работа с надарените ученици. Анализ на получените резултати от апробирането на инструментариума, както и съответните обобщения и изводи могат да се видят в изт. 4. (Д. Тодорина).

Представената методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици е опит да се постигне по-високо равнище на подготовка на педагогическите кадри, достойни за оценяването и развитието на „златните деца на обществото”, както и за внедряване на идеята за получаването на международна диплома за висше образование по Педагогика на надарените ученици.

За в бъдеще е целесъобразно да бъде разработена Магистърска програма за диагностика и развитие на децата и подрастващите с изявени дарби. Това ще допринесе за усъвършенстване на подготовката на педагогическите кадри по този важен въпрос и ще гарантира качествена изследователска дейност и рационални практически решения в търсенето на оптимални стратегии и технологии за развитие на творческия потенциал на нацията. В подкрепа на идеята за подготовка и развитие на талантливите деца и като помощ за техните родители и учители може да бъде още изграждането на Център за диагностика и развитие на децата и подрастващите с изявени дарби във висшето училище.

В бъдещите изследвания е необходимо да се обхване въпросът за откриване на дарбите и развитието им и при децата в неравностойна социална позиция и специални образователни потребности: социалнозанемарените, със задръжки в развитието, сираците и без родителски контрол, от етническите малцинствени групи и др.

Да се надяваме, че чрез включването на всички отговорни фактори, институции и образователните дейци на всички равнища ще съдействаме за пълноценното развитие и реализирането в живота на надарените от природата личности, които ще бъдат полезни и за себе си, и за цялото общество. Гарант за успешното решаване на тази важна задача ще бъде предстоящото създаване към МОН на Национална стратегия за развитие на децата и подрастващите с изявени дарби .

 

Литература:

 • 1. Тодорина, Д. Стратегия за развитие на надарените ученици. Благоевград, 2001.
 • 2. Тодорина, Д. Проблемът за изявените и надарените ученици (характеристика, идентификация, форми на работа) В Учебник по педагогика за дистанционно обучение- III част Дидактика от Д. Тодорина, Л. Тодорова, Ан. Антонова, В. Гюрова, Благоевград, 2003.
 • 3.Тодорина, Д. Подготовка на студентите педагози за идентификация и развитие на надарените ученици в условията на новите реалности. В сб. Статии „Педагогическата наука и новите реалности”, Благоевград,у 2002.
 • 4. Тодорина, Д. Ориентация и мотивация на студентите по проблема за надарените ученици в педагогическата теория и практика. В сб. Статии „ Актуални проблеми в европейското педагогическо пространство”, Благоевград, 2003.
 • 5. Тодорина, Д. Програма за тренинг на бъдещите учители за работа с надарените ученици. В сб. „Общество на знанието и образование за всички”, София, 2003.
 • 6. Тодорина, Д. Детерминанти за подготовка и развитие на надарените ученици. В сб. статии „ Съвременни тенденции в развитието на педагогическата наука”, Благоевград, 2004.
 • 7. Тодорина, Д. Организация на учебната среда за деца със специални образователни потребности (със задръжки и надарени) В Мениджмънт на класа от Д. Тодорина, Интераула, София,2004.
 • 8. Тодорина, Д. Проблемът за развитието на надарените ученици в европейското педагогическо пространство. В сб.”Културните права в европейска перспектива”, Благоевград,2005.
 • 9. Тодорина, Д. Улогата и квалитетите на наставниците и родителите во процесот на работа со надарените ученици. В сб. „Педагошка практика”, година1, бр. 1., Скопjе,2002.
 • 10. Todorina, D. Strategies for development of the “Golden children of the societj” in the European Pedagogical space, Blagoevgrad, 2004.
гр. Благоевград
ЮЗУ „Неофит Рилски“
доц. д-р Добринка Тодоринова
от списание „Начално училище“, бр. 1 2006 г.