Списание “Начално училище” – спира да излиза и сега е част от рубрика в списание “Образование”

Самоподготовката в началното училище – среда за усвояване на компетентности за активно учене

Независимо от своята консервативност, образованието ни като процес и система непрекъснато се развива и еволюира в синхрон с обществените промени, с развитието на науката, с националните ни традиции и постиженията на педагогическото познание в световен мащаб.

Специфични особености на дидактическата реалност при избора на учебен комплект по изобразително изкуство

Специфични особености на дидактическата реалност при избора на учебен комплект по изобразително изкуство. от списание Начално училище

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ – театър с математика

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ - театър с математика В дългогодишната ни педагогическа практика сме установили, че прилагането на изкуствата / театър, музика, стихотворения, приказки, песни, танци, изобразителни изкуства/ във възпитанието и обучението завладява децата, концентрира вниманието им, мотивира ги както за активно възприемане, така и за спонтанно действено участие.

Някои възпитателни стратегии за дисциплиниране на учениците в първи клас

Първият учебен ден е много специално събитие за посветените в детайлите на неговата ритуализация учители. Специално събитие е той и за самите първокласници и техните родители, защото е първата крачка в живота на малкия човек по пътя на училищното бъдеще.

От |2017-06-06T10:45:11+03:002. май. 2014|Категории: all, Начално училище|9 Коментара

Състояние на запомнянето като процес на математическата памет при учениците от началните класове

Eдно от основните структурни звена в процеса на усвояване на математическия материал е неговато запомняне. Запомнянето на математически обекти, отношения и действия наред със съхраняването, възпроизвеждането и забравянето им представляват основните процеси на математическата памет. Това дава възможност в основата на математическите способности да поставим и математическата памет, т. е. СПОСОБНОСТТА ЗА ЗАПОМНЯНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ. Определяща роля при протичане на паметовите процеси има математическата дейност на учениците в начална училищна възраст.

Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен

Потребностите за реализиране на конкурентна икономика, основана на знанието, предпоставят новите образователни приоритети, свързани с интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Репродуктивните и творческите дейности в обучението по домашен бит и техника

Проблемът за творческото развитие на учениците от начална училищна възраст в техническото и технологичното обучение е обект на продължителни изследвания и дискусии. В резултат на това в теоретичен план има сериозни постижения. В практиката на обучението промените не са така осезателни и не съответстват на научните постижения. Основание за такова твърдение дават не само наблюденията в реалната училищна практика, но и анализът на учебната документация.

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище от списание "Начално училище" гл. ас. д-р Димитър Балкански ШУ “Епископ Константин Преславски”   През периода на начална училищна възраст кръгът от обектите на детското внимание

Методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици

Методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици - В началото на XXI век, в условията на пазарната икономика и тенденцията за влизане на Република България в Европейския съюз, съвсем основателно задачата за развитие на „златните деца на обществото” (по Платон) заема важно място в европейското, респективно в българското образователно пространство. На децата с висока степен на интелектуално развитие и специални способности в областта на науката, изкуствата и спорта се разчита да станат двигатели на цялостния икономически, социален и духовен живот. Със своето нестандартно мислене и богато въображение, с добре развитите си компетентности да изследват, да съграждат, да се конкурират, да решават трудни проблеми чрез намирането на оригинални и оптимални варианти, те са призвани да бъдат полезни не само на себе си, а и на цялото общество.

Заглавие

Go to Top