Въведение в проектния мениджмънт за детската градина и училището

/откъс – целият материал може да бъде намерен в Списание Детска градина Училище бр. 1 от 2018г. – Януари – Февруари/

Нина Керемедчиева

В условия на свиващи се държавни бюджети, липса на достатъчно кадри, динамично законодателство и намаляващ брой деца, умението да се разработват и управляват проекти е сред най-важните инструменти в мениджмънта на детската градина и училището. Предвидената поредица от статии и презентации (публикувани в електронния вариант на списание Детска градина Училище) имат за цел да запознаят заинтересованите лица и организации за алтернативни възможности за увеличаване на бюджети, включително и от различните оперативни програми на ЕС, ще разпишем и напътствия за кандидатстване за различни проекти, практически насоки за успешното им приключване и добри практики, които да послужат за вдъхновение. Умението да се разработват и управляват проекти е от жизнено значение както за държавните и общински, така и за частните училища и детски градини. Последните твърде често и неоснователно са лишени от държавни субсидии. Разбира се, редно е да се отбележи, че работата по проекти има за основна цел постигането на качествени промени, които най-често са свързани с набиране на допълнителни средства, повишаване на професионалната квалификация на кадрите, предлагане, внедряване и развитие на нови услуги, затвърждаване на образователен и обществен престиж и не на последно място – привличане на деца и родители [5].

 

По изключение в този брой ще се акцентира върху някои основни термини и принципи, които са свързани с управлението на проекти. В следващите броеве вниманието ще бъде насочено към практичната част – или как да спечелим и урпавляваме успешно своите проекти.

 

Кратка презентация:

Увод. Разработване и управление на проекти.

Проектът е планирано начинание. Той е уникален процес, състоящ се от комплекс взаимно свързани и адекватно координирани дейности, които имат за задача постигане на специфични цели в рамките на определен бюджет, ресурси, участници и период от време. Практически в своето ежедневие всички ние създаваме и реализираме различни проекти (да се завърши определено образование, да се създаде семейство, да се реализира дадена кариера, да се направи лятна почивка, да се организира тържество и т.н.).
Когато се планира проект винаги трябва да се има предвид, че той има начална и крайна дата. Всеки един проект има за задача постигане на измерима цел, която съответства на специфични изисквания, както и по време, финансови разходи, материални и нематериални ресурси и други.

Основни понятия:

 • Проектът е специфичен процес, състоящ се от набор от координирани и управлявани дейности с начална и крайна дати, предприет за постигане на предварително формулирана и ясно измерима цел.
 • Проектен мениджмънт (Project Management) – е едновременно наука и изкуство за управлението на материални, човешки, времеви и всички необходими ресурси в продължение на жизнения цикъл на даден проект. Проектният мениджмънт практически е активното прилагане на съвременните управленски подходи, методи и техники с цел постигане на предварително определени в рамките на проекта резултати.
 • Проект-предложение или кандидатстващ проект – proposal е писмена молба за подкрепа от донорска организация – фондация, корпорация, стопанска, правителствена или междуправителствена организация, или физическо лице.
 • Програма е план за действия за изпълняване на ясни цели, с детайлен или подробен план на работите, които трябва да се извършат, от кого, кога, с какви средства и какви ресурси могат да бъдат използвани.
 • Заинтересована страна – Лице или група от хора (организации), имащи интерес от функционирането или успеха на една организация. Заинтересованите лица са всички лица, организации или институции, които по някакъв начин са въвлечени в провеждането на проекта, включително и чийто интерес може да бъде засегнат от някоя от дейностите или резултатите на проекта.
 • Донорска организация са всички възможни финансиращи институции. Донорска организация са Фондовете на Европейския съюз, но такива могат да са различни фондации, неправителствени организации, дарителски форуми, комитети, сдружения и много други.
 • Искано финансиране – конкретната сума, за която се кандидатства пред донорската организация.
 • Общата стойност на проекта – отразява всички разходи по отношение изпълнението на проекта. Ключово тук е, че често донорските организации отпускат до определен процент от общата стойност на проекта, а останалата сума следва да бъде осигурена от кандидатстващата организация. Това може да стане, чрез собствени средства, партньори, спонсорства, бюджети средства и т.н.
 • Разходи – финансовото изражение на всички ресурси (материални и нематериални) за осъществяване на проекта. Често не всички разходи се поемат от донорската организация, т.е. има допустими и недопустими разходи. Също толкова често поради пропуски в документацията донорската организация не признава регламентирано направените разходи.
 • Индикатори – количествени и качествени, променливи величини, които служат за измерване на настъпили промени – т.е. за достигане на основната цел и подцелите, които са обвързани с реализирането на даден проект. Често те са показател за донорската организация дали проектът е обоснован и дали се движи по предварително зададения план.
 • Партньори – всички физически, юридически (организации, фондации, фирми, общини и т.н.) лица, които участват съвместно с кандидата в подготовката, реализирането или изпълнението на проекта, както и негови отделни дейности (етапи).
 • Целева група – хората, които ще имат полза от реализирането на проект. Например към целевата група може да спадат децата, учителите, родителите и др., пряко или косвено засегнати от успешното реализиране на даден проект.

Всеки един проект има следните основни характеристики:

…./откъс – целият материал може да бъде намерен в Списание Детска градина Училище бр. 1 от 2018г. – Януари – Февруари/