lubimi-podvijni-igriТри любими подвижни игри за децата от предучилищна възраст 

Любимите подвижни игри това са игрите, кои­то децата обичат, предпочитат, играят с удоволствие. Те надживяват времето. Предават се от поколение на поколе­ние. Увличат децата от предучилищна възраст с разнооб­разието на движения, роли, ситуации. Поставят ги в конф­ликтни и състезателни условия, но и дават възможност на всеки играч да се изяви, да опита, да се надява на успешно представяне. Същността на играта, която зарежда с ра­дост и жизненост, е самото изпълнение, протичането на игровото действие, взаимодействията с природата, де­цата, играчките, спортните уреди. В игрите с движения децата подражават на възрастните, разкриват света и своето място. Чрез тях те достъпно задоволяват своите потребности. Овладяват знания, умения, навици, форми­рат качества, интереси, развиват се физически и психичес­ки.

 

1. Пущам, пущам кърпа

Играчите са клекнали в кръг. Едно дете е с кърпа, скрита в дланите. То обикаля е подскочно бягане около кръга и се стреми да пусне кърпата зад някой незабелязано. Всички припяват: „пущам, пущам кърпа, кучещо я дър­па“. Всяко дете поглежда зад себе си, за да вземе навреме пуснатата зад него кърпа. Ако пропусне това, обикалящият играч бърза да завърши бягането около кръга и да му „натрие ушите“. Това дете пуска кърпата в снадващата игра. Ако детето, зад което е пусната кърпата, я вземе навреме, започва да гони обикалящия, за да го изпревари и заеме мястото си. Ако успее обикалящия отново пуска кърпата. В противен случай детето с кърпата обикаля.

 

2. Гърненца

Децата се разделят по две – едното е „гърненце“, а другото – „стопанин“. Едно само дете е „купувач“. Играчи­те застават в кръгове. Във вътрешния кръг са „гърненцата“, а във външния зад тях – „стопаните“ им. Купувачът върви зад гърба на „стопаните“ около кръга. Когато хареса „гърненце“, спира и пита „бабата“ (“дядото“), като се хва­щат с десните ръце:

  • Бабо (дядо), какво имаш в гърнето?
  • Мед и масло.
  • Бабо, ами продаваш ли го?
  • Продавам го, залагам го, на теб не го давам!

Купувачът“ и „бабата“ бягат в обратни посоки, като се състезават кой по-бързо ще обиколи кръга и ще стигне до гърненцето, за да му бъде стопанин. Закъсне­лият става купувач.

Играта се играе, докато са изредят всички деца. След това играчите си сменят ролите – „гърненцата“ стават „стопани“ и обратно.

Варианти:

  1. Увеличаване разстоянието за бягане с разши­ряване на кръга.
  2. В два кръга – състезателно кой кръг що свър­ши по-бързо.

 

3. Дама

На площадката се начертава фигура с различни форми и прегради. Всяко дете взема по една плочка и се уточняват правилата, които всеки спазва. Изискванията се усложня­ват с всяко изпълнение. За сполучливо изиграване се присъж­дат точки (баби). Те могат да се записват или отбелязват е прибавяне на определено място за всеки играч камъче (шишарка, кестен). За най-добър играч се обявява детето, което е събрало най-много точки. На нарисуваната фигура преградките се номерират. Например:

Първо изиграване – един играч, определен по жребий, хвърля плочката си в първата преграда и на куц десен крак я изритва последователно във всички останали, без да стъпва или оставя плочката на линия. В последната прег­рада скача с двата крака и отново с един крак изритва плочката към мястото, откъдето е започнало, извън фигурата. С подскоци на другия крак се връща на изходното място.

Второ изиграване – като първото, но с ляв куц крак.

Трето изиграване – с комбиниране на куц крак – десен, ляв и с подскок с двата крака и изритване на плочката в определените прегради.

Четвърто изиграване – на куц крак и с прескачане на прегради различни номера – изритване на плочката по-далеч и др. На няколко пъти, с връщане за няколко изпълнения на едно място по същия или различен начин.

Ако плочката или играчът докоснат черта, всички викат: „пи вода, пи вода!“ и наистина изгорелият пие вода, докато му дойде реда, след като всяко дете изиграе една „дама“.

 

още Любими подвижни игри можете да намерите тук