Книгата – Сценарии за празници в детската градина, том II-ри, можете да видите тук

 

Сценарии за празници в детската градина, том 2

Сценарии за празници в детската градина, том 2

В детската градина децата не само се обучават и възпитават, но тя е и място, където се дава възможност за развитие на детските потребности и интереси. Детската градина е не само важен фактор за възпитанието и обучението на децата, но и важен фактор за тяхната социализация, защото в най-широк смисъл възпитанието е синоним на социализацията.

Умението на учителя да контактува и привлече родителите на детето за съвместна дейност е от съществено значение за формиране на детската личност. Такава дейност се явява честването на празниците и организирането на тържества в детското заведение. Все повече се налага да се търсят нови възможности за обогатяване на дейностите в детските градини и провеждане на съвместни мероприятия с родителите на децата.

Празниците имат своето съществено място във възпитателно-образователния процес в детската градина. Те носят положителен заряд и настроение на децата, увличат ги, носят им радост. Радост за децата са всички празници и развлечения в детската градина. Едновременно с това тържествата дават възможност за изява и способстват за цялостно детско развитие. По време на празниците словото се превръща в средство за внушение на образи, идеи и начин на поведение.

Очевидно е, че от най-ранна детска възраст е необходимо да се осъществява системно и целенасочено физическо, умствено, интелектуално, емоционално, естетическо и музикално възпитание. Всичко това се постига чрез провеждането на различни тържества в детската градина. Чрез тях се стимулират и преживяванията на децата, дава се Възможност за изява на техните потребности и способности. Децата от най-ранна детска възраст се приобщават към националните ни традиции и обичаи, попадат в нови светове, създава се различна от ежедневната  атмосфера. Чрез провеждането на тържества се обръща все повече Внимание на влиянието на българските традиции и фолклор. А това за нашата страна, като член на Европейския съюз е важно, за да съхраним родното ни творчество. Формирането на интерес и приобщаването на децата към българското народно творчество е процес, който започва от първите години на детето. По този начин детето не само се приоб­щава към народното ни творчество, но така ние възпитаваме у него любов и привързаност към семейството, родния дом и родината. Роля­та на детската градина заема особено важно място във формирането на интерес у децата към самобитната ни култура.

Настоящата книга е предназначена за директори и учители в детските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите училища. Считаме, че предложените сценарии ще послужат на педаго­гическите кадри в детските заведения при подготовката на тържества и честването на празници.

В том втори на книгата „Сценарии за празници в детската гра­дина” сме приложили част от най-добрите сценарии, публикувани в. сп. „Дом, дете, детска градина” в периода 1994-2005 година.

Авторите

Книгата – Сценарии за празници в детската градина, том II-ри, можете да видите тук