obrazovanie-magazine-2-2016

рубрика Предучилищно възпитание

Галина Стефанова Белякова – ОДЗ„ Пролет“, гр. Койнаре


Появата и утвърждаването на информационните технологии е едно от най-забележителните явления в културно-комуникационния живот на съвременното общество. Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те станат неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Ето защо е необходимо те да присъстват в предучилищна възраст и началния курс на българското училище. Във връзка с нарастване ролята на умението за учене през целия живот, от голямо значение за професионалното обучение е използването на компю­търна презентация. Тя се основана на организирането и представянето на информация пред публика с помоащa на компютър (компютърно базирана презентация). Чрез него учителите разкриват пред децата:

 • това как хората възприемат различни питие информация;
 • общи правила и умения за организиране и представяне на инфор­мация пред публика;
 • типове визуални средства, предимства и ограничения;
 • визуални средства, чието разработване и представяне пред публики може да се осъществи с помощта на компютър;
 • общи принципи на визуалния дизайн;
 • използване на стандартен софтуер за разработване и реализиране на презентация;
 • учебни и реални задачи, свързани с разработка на ¡крпютьрно базирани презентации и представянето им пред публика.

Акцентът е поставен не върху придобиването на умения за работи с най-често използваните в ежедневието приложни продукти от областта на информационните технологии. Неговото функциониране е насочено към използването на възможностите, които предоставя като средство за решаване на всекидневни задачи. Това допринася за изграждаме на самочувствие у обучаемите за приложимост на придобитите компетен­ции в реални житейски ситуации, чието разрешаване би се улеснило с използването на Информационните технологии. Още през 1980 години С. Пейпърт отбелязва, че: „…компютърът може да стане интелектуално оръжие, използвано от детето със същата непосредственост, с която то използва молива и хартията, но с несравнимо разнообразие… “.

Съвременното дете расте в един бързоразвиващ се в технологично отношение свят и педагога трябва да работи по нов начин, интересен за децата и отговарящ на техните потребности. Това налага все по-честото използване на иновативни методи и технологии в педагогическия процес.

Съвременното дете живее и развива своя индивидуален потенциал в богата информационна и технологична среда, която определя характери на обучението. Материално-техническата база в нашата детска градина ОДЗ „Пролет“ дава възможност да се провежда качествен възпитателно-образователен процес, в който традициите и иновациите успешно да се допълват. Мултимедийните презентации и забавните компютърни игри подпомагат нагледно-образното представяне на съответния материал и го правят лесен; достъпен и интересен за децата.

Започнах да използвам презентации по различните направления. Потвърди се моето предположение, че този метод на представяне е дос­тъпен и интересен за децата. Представям малка част от презентациите, които съм ползвала по направленията Български език, Социален свят, Природен свят, Игрова култура.

Съвременните изследвания показват недвусмислено, че ИКТ зна­чително подобряват постижения на децата, учат с желание и по-бързо усвояват учебното съдържание.

Важен въпрос, свързан с използването на мултимедийната техноло­гия в контекста на образователно-корекционната и възпитателна дейност, е въпросът за техните потенциални предимства пред традиционните обра­зователни технологии относно оптимизиране на обучението по устна реч.

Потвърди се моето виждане, че поднесена по този начин информа­цията достига лесно и бързо до децата, Те с голям интерес наблюдават, отговарят на въпросите, участват активно в дадената ситуация. Развива се тяхната наблюдателност и мислене. Постигат се добри резултати, което ме радва и удовлетворява като педагог.

Целта за интегрирането на ИКТ в обучението на децата от педучилищна възраст е свързана с:

 • Разширяване и обогатяване средата на обучение;
 • Подобряване на обучението чрез ефективно въведени ИКТ;
 • Повишаване степента на използване на компютрите с цел огра­мотяване на децата в рамките на учебно-възпитателния процес;
 • Повишаване на приноса на ИКТ по отношение на прилагане на’ интерактивни методи и стратегии на преподаване и учене;
 • Подобряване на съществуващите статични форми на учебни мате­риали и осъществяване на динамични мултимедийни разработки;; интегриращи образ, звук, анимация и текст;
 • Онагледяване чрез електронни и мултимедийни средства учебните материали в процеса на преподаване ;
 • Използване на тестове и материали, които да са алтернатива на конвенционалната форма на обучение.
 • Чре.ч изшггшане щ компютърни презентации да се осигури по-добро оилпдяване на материала и повишаване на езиковата култури ми децата.

В съвременното информационно общество, базирано на знания ги и на интелекти, образованието играе основополагаща роля за професионпл натаподготошеп на всеки индивид. Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии, изцяло промени в световен мащаб обра­зователния контекст и провокира към търсенето на пътища за постигане на по-добро качество в образованието

Библиография:

 1. Михайлов, В., Предизвикателства на аудиовизуалните комуни кацни, С., 1996.
 2. Тофлър, X.., А. Тофлър, Новата цивилизация, София 1998.
 3. Ангелов Б. Мултимедията, играта и играчките в социокултуриа I н среда на човека, Ерфурт, 2001
 4. Ангелов Б., М. Миленова, В. Стойчев, Детско общество, тнор чество, Интернет общество, Сп. Предучилищно възпитание, кн. 6/7,2003.