договори в образователната система

договори в образователната система

Договори в образователната система – част първа

автори: Венцислав Крумов и Райна Петрова

Договорът е съглашение, по силата на което възникват права и задължения за страните, участници в него и се определят взаимоотношенията между тях. Страна по договора в системата на сред­ното образование се явява директорът на училището или детската градина.

Договорните отношения се базират на българското законодателство, а всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда, определен от правната ни система.

Авторите

ПРЕДГОВОР

Сключването на договори е част от дейността на училищния директор (директор на детска градина и всяко друго учебно заведение). Съобразно спецификата на всяко учебно или детско заведение се поражда необходимост от договаряне на различни по вид дейности. Част от тях са свързани с доставки, други с услуги или извършване на строителни или ремонтни мероприятия.

Преди да се достигне до последния етап, сключването на договора, неговите параметри следва да са внимателно уточнени и да е постигнато съгласие между страните. Друго съществено условие е да има проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка. Договорът е заключителен етап. Могат да се договарят дейности, делегирани по правомощие на директорите на учебните и детските заведения. Специфични такива са отдаването под наем на училищните столове, помещения, физкултурните салони и други, извършването на ремонти, оборудването и обзавеждането и много други.

По време на изминаване на пътя на договарянето, освен съобразяване с българското законодателство, директорите следва да спазват и приетите и утвърдени вътрешни правила, процедури, одитни пътеки, контролни процедури и т.н. Една от задължителните дейности на директорите на просфетни звена е сключването на договори по реда на Кодекса на труда, в качеството им на  работодатели. Това налага и доброто владеене на трудово-правната материя. Образци на всички видове трудови договори и допълнителни споразумения към тях сме приложили в книгата „Администрирането в училище и детската градина“, където е включена цялостната трудовоправна проблематика, конкретизирана по отношение на училището и детската градина.

Както в част първа, така и в част втора на книгата „Договори в образователната система“ условно сме обособили различните договори в раздели и водени предимно от разнообразието на дейностите, подлежащи на договаряне и спецификата на учебните и детските заведения. Принципно договорите биха могли да бъдат обособени като:

 • • договор за доставка:
 • • договор за услуга:
 • • договор за строително-монтажни дейности.

Всеки един раздел от така направената условна класификация се състои от своите подвидове, характерни за просветните звена. Към някои от разделите ви предлагаме и теоретична част с цел добиване на по-голяма яснота по отношение на естеството на договорите.

Условно в том втори сме обособили следните раздели па договори:

 • за строително-ремонтни работи;
 • за енергийна ефективност;
 • за доставки;
 • издателски:
 • за предоставяне на права;
 • за използване на художествено произведение;
 • за продажба;
 • потребителски за достъп до интернет;
 • здравноосигурителни и застрахователни;
 • за изработка;
 • за поръчка;
 • за наем;
 • за извършване на туристически услуги;
 • за инженеринг;
 • за реаличиране на публично-частно партньорство;
 • за възлагане па инвеститорски контрол на строежи.

В настоящата книга можете да намерите примерни разработки на договори с различно естество и с различен предмет на действие. Примерите договори не са еднотипни, с цел да се покажат различни варианти в тяхното съдържание. Държим да подчертаем, че те по никакъв начин не са задължителни рамки, а по-соро са насочващи към различни идеи, раздели и точки. Всеки директор съобразно естеството и спецификата на на управляваното от него просветно звено сключва точно определен договор с конкретни клаузи, които обслужват него и отсрещната страна.

Изготвените договори са съобразени с действащото българско законодателство към настоящия момент. При промяна на нормативната уредба в страната, следва да бъдат променяни както клаузите на договорите. така и основанието, на което са сключени.

Държим да подчертаем, че директорите на училищата и детските градини сключват такива договори, за които имат, за които имат съответните правомощия. Те могат да произтичат от нормативен акт, да са делегирани от общинския съвет или от друг правоимащ това орган. От значение при договарянето е и степента на делегиране на бюджетите – дали училището (детската градина) е второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити. И отново подчертаваме, че приложените образци на договори са само една примерна рамка, но те по своята същност имат широк диапазон на договаряне и възможност за конкретизиране на всеки един детайл от договора. Преди да бъде сключен един договор в просветното звено, следва да бъде спазен и съответния ред, регламентиран чрез утвърдените вътрешни документи :

 • насоки;
 • стратегии;
 • правила;
 • указания;
 • процедури;
 • инструкции;
 • ситеми;
 • политики;
 • наредби;
 • правилници;
 • програми;
 • одитни пътеки;
 • доклади;
 • заповеди;
 • други.

Сборникът е задължително помагало в ежедневната дейност на всеки ръководен кадър в училище или детска градина. Публикували сме част от най-често използваните, както и най-значимите договори, обособени условно в раздели.

Като читатели на настоящия наръчник, трябва да имате предвид, че той е замислен като част от нормативната уредба и специфичната дейност в звената от системата на средното образование.

Очакваме бележки и препоръки.

ISBN: 978-954-552-073-0

Първо издание

Формат 70/100/16

Печатни коли 20, стр.320

грамаж: 300гр.

цена 21,50 лв.