договори в образователната системаа

договори в образователната система

Договори в образователната система – част първа

автори: Венцислав Крумов и Райна Петрова

Договорът е съглашение, по силата на което възникват права и задължения за страните, участници в него и се определят взаимоотношенията между тях. Страна по договора в системата на сред­ното образование се явява директорът на училището или детската градина.

Договорните отношения се базират на българското законодателство, а всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда, определен от правната ни система.

Авторите

ПРЕДГОВОР

Договорът е средство, осигуряващо защита на интересите на страните по правно съглашение. Чрез подписване на договор, директорите на учебните и детските заведения гарантират защита на интересите на училището (детската градина) и едновременно осигуряват защита на публичните финансови интереси.

Директорите на детски и учебни заведения сключват договори от различно естество, с различен характер и предмет на дейност. Такива договори могат да бъдат: договор за услуга, договор за строителство, договор за проектиране, договор за поддържане и експлоатация, договор за доставка, договор за ремонт, много други.

При подписване на договор волеизявленията на страните са насрещни и трябва да съвпаднат.

Договорните отнопгения се базират на българското законодателво, като всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда определен от законодателната ни система.

Обхватът и съдържанието на договорите се уреждат между страните. Общите разпоредби за договорите по българското право се съдържат в Закона за задълженията и договорите, включително и за търговските договори. Българската правна система е въвела принципа за свобода на договарянето. Съгласно чл.9 от Закона за задълженията и договорите страните свободно определят съдържанието на договора, доколкото не противоречи на повелителни норми и на добрите нрави. Достатъчно е страните да са постигнали съгласие по съществените условия по договора, за да се счита същият за сключен.

При подписването на договор директорът на просветното звено поема известни рискове. Рисковете са свързани с това, че далеч не всички хора имат необходимата правна култура и познания, за да знаят в детайли законовите изисквания. Така те могат да се окажат обвързани със задължения, за които при сключване на договора не си дават ясна сметка. По тази причина препоръчваме в определени случаи директорите да извършват юридическа консултация. Освен с българското законодателство и конкретните потребности на управляваната структура, директрът преди подписването на договор следва да бъде наясно с финансовото състояние на учебното (детското) заведение. От изключително значение е познаването и на приетите от съответния Общински съвет нормативни актове, чрез които се регламентира неговата дейност и правомощия в тази посока.

В настоящия сборник от договори можете да намерите примерни разработки на договори от различно естество с различен предмет на действие. Примерните договори не са еднотипни с цел да покажат различни варианти в тяхното съдържание. Дьржим да подчертаем, че те по никакъв начин не са задължителни рамки, а по-скоро са насочващи към различни идеи, раздели и точки. Всеки директор сьобразно естеството и спепификата на управляваното от него просфетно звено сключва точно определен договор с конкретни клаузи, които обслужват него и отсрещната страна.

В сборника сме публикували част от най-често използваните, както и най-значимите договори, обособени условно в следните раздели:

  • • Примерни договори за обслужване, поддръжка и ремонт;
  • • Примерни договори за периодични доставки;
  • •  Примерни договори за осигуряване на охрана;
  • • Примерни договори за обучение, квалификация и научни изследвания;
  • • Примерни договори за извършване на услуги;
  • • Примерни договори за извършване на услуги от служби по трудова медицина;
  • • Примерни договори за дарение;
  • •  Примерни договори за спонсорство;
  • • Граждански договор.

Като читатели на настоящия наръчник, трябва да имате пред­вид, че той е замислен като част от нормативната уредба и специфичната  дейност в звената от образователната система.

Очакваме Бележки и препоръки

ISBN: 978-954-552-071-6

Първо издание

Формат 70/100/16

Печатни коли 22, стр.352

[dt_divider style=“wide“/]