MP900439521Публикувай материали в Детска градина училище

Списанието е Регистрирано в НАЦИД

Издателство “Образование и познание” приема публикации, статии, студии. рецензии на книги, коментари, рецензии, отражения на събития в образованието или други научни материали.

При желание издаваме служебни бележки (за публикувани или за бъдещото публикуване на научни трудове), които да послужат на автора/ите при кандидатстване за класквалификация, научни конкурси, образователни степени и др.

Издаваме сертификат, който да ви помогне за повишаване на професионалната ви оценка

Бихме могли да ви дадем и професионални насоки за оформление на вашата публикация в съответсвие Световните изисквания за научна публикация. 

Препоръчителни изисквания за оформяне на текстовете.

Препоръчителен обем на публикациите до 15 стандартни машинописни страници, според БДС. (Съдържа 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите).  Допускат се по-дълги публикации, който ще бъдат разделени в два или повече броя. Текстът да бъде подготвен на MS Word или следваща версия във формат А4.

Заглавие на статията Times New Roman 16, bold, нормални букви;

Автор с титли (ако има такива), Институция, към която принадлежи, имейл за връзка, както и физически адрес за изпращане на авторски брой и сертификат.- Times New Roman 12, italic.

Подзаглавия: Times New Roman 14, bold.

Резюме на български език – до 10 реда, Times New Roman 10, Line spacing: Single

Ключови думи на български език (не повече от 7 думи) Times New Roman 10, Line spacing: Single

Изложение: Times New Roman 14, bold

Графики: Графиките, чертежите и илюстрациите да са центрирани, номерирани (вляво) и да имат съответното наименование (Фиг. 1…………)

Tаблици: Центрирани, номерирани и да имат съответното наименование.

Уравнения: изписват се с Equation, номерират се последователно /в малки скоби вдясно (1)/, подравняват се вляво

Използвани източници – Moxe да се спазва БДС 17377-96 т.е. в квадратни скоби според № на източника в Използваните източници (библиографския списък). Или цитиране в текста по следния начин: (Витанов, 2010). Ако авторите са два и повече (Иванов и Петров, 2015), (Иванов и др., 2016).  Използваните източници следва да бъдат подредени строго азбучно, първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Страниците не се номерират.

Препоръчително е авторският материал да съдържа:

  1. Заглавие на статията на английски език
  2. Име на автора на английски език
  3. Резюме на английски език (Abstract)
  4. Ключови думи на английски език (7) (Keywords)
  5. Титла, имена, институция, електронна поща на автора (на английски език)

Приемането на материалите става по електронен път на адреса на издателството [email protected][email protected]

Въпроси около публикуването на материали в списанието може да използвате нашата контактна форма тук или:

Телефон: 0898654334 Нина Керемедчиева,

както и на един от посочените имейли:

Информация за решението за публикуване може да бъдат получени в рамките на 30 дни от предоставянето на заявките.

 

Материали без наличие на информация за авторите (имена, адрес, телефон), коректно посочена библиографска справка не се разглеждат.

Публикуват се материали на български език.