Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том III-ти

Сценарии за празници в детската градина, том 3 - Настоящата книга е предназначена за директори и учители в дет­ските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите учи­лища. Идеята ни в никакъв случай не е да наложим стандарт на про­веждане на тържествата. По-скоро сме водени от намеренията да бъдат обменени различни идеи, да се обогати опита на педагозите и да се популяризират сценариите в различните области и региони в страната ни.

Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том II-ри

Книгата Сценарии за празници в детската градина предназначена за директори и учители в детските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите училища. Считаме, че предложените сценарии ще послужат на педаго­гическите кадри в детските заведения при подготовката на тържества и честването на празници

Заглавие

Go to Top