Самоподготовката в началното училище – среда за усвояване на компетентности за активно учене

Независимо от своята консервативност, образованието ни като процес и система непрекъснато се развива и еволюира в синхрон с обществените промени, с развитието на науката, с националните ни традиции и постиженията на педагогическото познание в световен мащаб.

Как да подредя празничната маса?

Тема: „Как да подредя празничната маса?", теория и практика материал от списание Образование

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ – театър с математика

Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна и начална училищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ - театър с математика В дългогодишната ни педагогическа практика сме установили, че прилагането на изкуствата / театър, музика, стихотворения, приказки, песни, танци, изобразителни изкуства/ във възпитанието и обучението завладява децата, концентрира вниманието им, мотивира ги както за активно възприемане, така и за спонтанно действено участие.

Репродуктивните и творческите дейности в обучението по домашен бит и техника

Проблемът за творческото развитие на учениците от начална училищна възраст в техническото и технологичното обучение е обект на продължителни изследвания и дискусии. В резултат на това в теоретичен план има сериозни постижения. В практиката на обучението промените не са така осезателни и не съответстват на научните постижения. Основание за такова твърдение дават не само наблюденията в реалната училищна практика, но и анализът на учебната документация.

Заглавие

Go to Top