Предговор от Сценарии за празници в детската градина, том II-ри

Книгата Сценарии за празници в детската градина предназначена за директори и учители в детските градини, както и за студенти и преподаватели от висшите училища. Считаме, че предложените сценарии ще послужат на педаго­гическите кадри в детските заведения при подготовката на тържества и честването на празници