Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен

Потребностите за реализиране на конкурентна икономика, основана на знанието, предпоставят новите образователни приоритети, свързани с интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).