Обучението по технологии и предприемачество в началното училище за развитие на рефлексивни способности у учениците

от брой 4/2018г. Technology training and entrepreneurship in the initial school for the development of reflexive abilities in students докторант Ангелина Калинова – ТрУ, Стара Загора проф. д.п.н. Георги Иванов – ТрУ, Стара Загора Резюме: В публикацията представяме някои практически

Безопасност и ергономия за децата – мисия възможна!

Дни преди началото на учебната година, темата за доброто обзавеждане и обновяване на детската стая става все по-актуална. Освен практични и модерни, детските столове и бюра трябва да са на първо място удобни и да предпазват дългосрочно здравето на детето.

Самоподготовката в началното училище – среда за усвояване на компетентности за активно учене

Независимо от своята консервативност, образованието ни като процес и система непрекъснато се развива и еволюира в синхрон с обществените промени, с развитието на науката, с националните ни традиции и постиженията на педагогическото познание в световен мащаб.

Специфични особености на дидактическата реалност при избора на учебен комплект по изобразително изкуство

Специфични особености на дидактическата реалност при избора на учебен комплект по изобразително изкуство. от списание Начално училище

Състояние на запомнянето като процес на математическата памет при учениците от началните класове

Eдно от основните структурни звена в процеса на усвояване на математическия материал е неговато запомняне. Запомнянето на математически обекти, отношения и действия наред със съхраняването, възпроизвеждането и забравянето им представляват основните процеси на математическата памет. Това дава възможност в основата на математическите способности да поставим и математическата памет, т. е. СПОСОБНОСТТА ЗА ЗАПОМНЯНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ. Определяща роля при протичане на паметовите процеси има математическата дейност на учениците в начална училищна възраст.

Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен

Потребностите за реализиране на конкурентна икономика, основана на знанието, предпоставят новите образователни приоритети, свързани с интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище

Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище от списание "Начално училище" гл. ас. д-р Димитър Балкански ШУ “Епископ Константин Преславски”   През периода на начална училищна възраст кръгът от обектите на детското внимание

Модел за езиково и креативно развитие на 2-10-годишни деца

списание Образование – бр. 2/2013г. – Март – Април, рубрика "Начално Училище" Автор: Цветелина Н. Панайотова, магистър-педагог, гр. София Модел за езиково и креативно развитие на 2-10-годишни деца Ключови думи: образователен модел, 2-10-годишни деца, двигателна активност, музикална приказка, изкуства, информационни технологии,

Методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици

Методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици - В началото на XXI век, в условията на пазарната икономика и тенденцията за влизане на Република България в Европейския съюз, съвсем основателно задачата за развитие на „златните деца на обществото” (по Платон) заема важно място в европейското, респективно в българското образователно пространство. На децата с висока степен на интелектуално развитие и специални способности в областта на науката, изкуствата и спорта се разчита да станат двигатели на цялостния икономически, социален и духовен живот. Със своето нестандартно мислене и богато въображение, с добре развитите си компетентности да изследват, да съграждат, да се конкурират, да решават трудни проблеми чрез намирането на оригинални и оптимални варианти, те са призвани да бъдат полезни не само на себе си, а и на цялото общество.

Подготовката на началния учител за ефективна работа в клас по музика

В урока по музика въпросът за знанията е спорен. Според П. Минчева (2009), някои педагози са на мнение, че по музика не бива да се дават конкретни знания, а само да се слуша и изпълнява музика… “дотолкова, доколкото възприемането на художествената творба е по равно интелектуален и емоционално-естетически акт,.. е ясно, че целенасоченото изграждане на система от знания има важно място в урока по музика в общообразователното училище”. Подготовката на началния учител за ефективна работа в клас по музика Образование бр.6/2012

Заглавие

Go to Top