Репродуктивните и творческите дейности в обучението по домашен бит и техника

Проблемът за творческото развитие на учениците от начална училищна възраст в техническото и технологичното обучение е обект на продължителни изследвания и дискусии. В резултат на това в теоретичен план има сериозни постижения. В практиката на обучението промените не са така осезателни и не съответстват на научните постижения. Основание за такова твърдение дават не само наблюденията в реалната училищна практика, но и анализът на учебната документация.