Рискови и протeктивни семейни фактори за възникване на зависимости в юношеска възраст

от списание "Образование", бр. 3 от 2012 г. ВЪЗПИТАНИЕ Рискови и протeктивни семейни фактори за възникване на зависимости в юношеска възраст   Юри Кацаров - клиничен психолог, семеен консултант   В началото ще посочим няколко факта от доклада на Световната Комисия

Правото на детето на права. Обучение и възпитание по правата на детето в детската градина

„Всеки има право на всички права и свободи изложени в тях, без каквито и да е било различия, като раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други възгледи идеи, национален и социален произход, рождение или друг статут." Цели и задачи: 1. Правата на детето в рамките на международни инициативи и документи. Конвенция за правата на детето приета от ОС на ООН на 20 ноември 1989г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991г. - ДВ, бр. 32 от 23 април 1991г. В сила от 3 юли 1991

Заглавие

Go to Top