Кратка история за възникването на архивите

С Древна Гърция е свързана появата на съвременния термин „архив” - за означаване както на съвкупност от официални документи, така и на мястото за тяхното съхранение. През класическия и елинистическия период в Древна Гърция са съществували развити архиви и от това време са и първите сведения за централизирано съхранение на документи в хранилище с постоянен състав.

Методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици

Методика за подготовка на бъдещите учители за идентификация и развитие на надарените ученици - В началото на XXI век, в условията на пазарната икономика и тенденцията за влизане на Република България в Европейския съюз, съвсем основателно задачата за развитие на „златните деца на обществото” (по Платон) заема важно място в европейското, респективно в българското образователно пространство. На децата с висока степен на интелектуално развитие и специални способности в областта на науката, изкуствата и спорта се разчита да станат двигатели на цялостния икономически, социален и духовен живот. Със своето нестандартно мислене и богато въображение, с добре развитите си компетентности да изследват, да съграждат, да се конкурират, да решават трудни проблеми чрез намирането на оригинални и оптимални варианти, те са призвани да бъдат полезни не само на себе си, а и на цялото общество.

Заглавие

Go to Top