Договори в образователната система – Част 1

22.00 лв.

Договорът е съглашение, по силата на което възникват права и задължения за страните, участници в него и се определят взаимоотношенията между тях. Страна по договора в системата на сред­ното образование се явява директорът на училището или детската градина.

Договорните отношения се базират на българското законодателство, а всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда, определен от правната ни система.

Авторите

Описание

Договори в образователната система

Договорът е съглашение, по силата на което възникват права и задължения за страните, участници в него и се определят взаимоотношенията между тях. Страна по договора в системата на средното образование се явява директорът на училището или детската градина.

Договорните отношения се базират на българското законодателство, а всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда, определен от правната ни система.

Авторите

Договори в образователната система – Част 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

Договорът

Примерни договори за обслужване, поддръжка и ремонт

 • Примерен договор за абонаментно обслужване на компютърна техника и компютърна мрежа
 • Примерен договор за абонаментно обслужване на принтерна техника
 • Примерен договор за абонаментно сервизно поддържане и ремонт на копирна техника и доставка на консумативи за същата
 • Примерен договор за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в детските и учебните заведения
 • Примерен договор за абонаментно обслужване на асансьорни уредби
 • Примерен договор за абонаментно обслужване-техническо поддържане и ремонт на фискални устройства
 • Примерен договор за абонаментно поддържане и обслужване със сигнално-охранителна техника
 • Примерен договор за абонаментна поддръжката програмен продукт
 • Примерен договор за програмно осигуряване и сервизна поддръжка на счетоводен програмен продукт
 • Примерен договор за сервизно обслужване на отоплителни котли
 • Примерен договор за сервизно обслужване на газова инсталация
 • Примерен договор за извършване на месечно абонаментно обслужване и текущи и аварийни ремонти хладилни и климатични агрегати, отоплителни и битови ел.уреди, кухненско оборудване и вътрешна ел.инсталация
 • Премерен договор за ремонт на електрически уреди,съоръжения и инсталации до 1000 волта
 • Примерен договор за медицинско обслужване на деца и ученици

 Примерни договори за периодични доставки

 • Примерен договор за ежедневни доставки на закуски и мляко
 • Примерен договор за доставки на хляб и готови закуски
 • Примерен договор за доставки на ръчни дезинфектанти
 • Примерен договор за извършване на доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и офис консумативи
 • Примерен договор за доставка, лиценз и инсталация на система за експертно мнение за качеството на обслужване „Семко“

Примерни договори за осигуряване на охрана

 • Примерен договор за осигуряване на охрана
 • Примерен договор за осигуряване на ред и сигурност в учебното (детското) заведение
 • Примерен договор за охрана със СОТ (охранителен бутон) и полицейски сили
 • Примерен договор за охрана със СОТ
 • Примерен договор за осигуряване на физическа охрана и контрол на пропускателния режим

Примерни договори за обучение, квалификация и научни изследвания

 • Примерен договор за възлагане на обучение
 • Примерен договор за организиране на занималия на учениците
 • Примерен  договор за съвместна педагогическа дейност
 • Примерен договор за съвместна извънучилищна педагогическа дейност
 • Примерен договор за провеждане на извънкласно обучение по бойното изкуство Винг Чуй
 • Примерен договор за практическо обучение – производствена практика
 • Примерен договор за консултантска дейност и обучение по актуализиране на системите по НАССР
 • Примерен договор за сътрудничество при съвместно обучение, квалификация и преквалификация
 • Примерен договор за осъществяване на базова работа със студенти
 • Примерен договор за квалификация на педагогическите кадри
 • Примерен договор за придобиване на професионална квалификация
 • Примерен договор за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация
 • Примерен договор за финансиране на научни изследвания по проект
 • Примерен договор по програма „Старт на кариерата“
 • Примерен договор по проект „Учители за извънкласни занимания и ваканция“

Примерни договори за извършване на услуги

 • Примерен договор за почистване на строителни отпадъци и наноси от течове на канализацията
 • Примерен договор за подмяна на тръбопроводи
 • Примерен договор за премахване на дънери на отрязани дървета и на кореновата им им система на територията на двора на училището (детската градина)
 • Примерен договор за публикации в електронни сайтове
 • Примерен договори за публикуване на реклама в печатно издание
 • Примерен договор за извършване на работа във връзка с медийните изяви на директора на училището (детската градина) и отразяване на дейността учебното (детското) заведение
 • Примерен договор с външен експерт за участие в комисия за обществена поръчка
 • Примерен консултантски договор
 • Примерен договор за консултантска и техническа помощ
 • Примерен договор за консултантска услуга
 • Примерен договор за разпространение на младежка информация чрез европейска Интернет мрежа
 • Примерен договор за текущо водене на счетоводството
 • Примерен договор за банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
 • Примерен договор за организиране и провеждане на ученически мероприятия
 • Примерен договор за абонамент
 • Примерен договор – поръчка за организиране на коледно тържество
 • Примерен договор за извършване на дезинсекция и дератизация
 • Примерен договор за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация
 • Примерен договор за обработка на обектите чрез дезинсекция и дератизация
 • Примерен договор за изготвяне на проектна документация за конструктивно укрепване и повишаване сигурността на сградата на училището (детската градина), за благоустрояване и паркоустройство на двора и разполагане на детски съоръжения
 • Примерен договор за проектиране на физкултурен салон и надстройка на сградата на училището (детската градина)
 • Примерен договор за проектиране, доставка и монтаж на контейнерна  централа с газов котел с мощност 540-600 KW за нуждите на училище (детска градина)
 • Примерен договор за извършване на оценка за съответствие на проект, упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорт и всички действия по приемане и въвеждане в експлоатация на обект
 • Примерен договор за осъществяване на първоначален технически преглед, регистрация, технически надзор и рвизно обслужване на съоръжения с повишена опасност /СПО/ в училище (детска градина)
 • Примерен договор за хранене на социално-слаби ученици
 • Примерен договор за почистване и благоустрояване на открита спортна площадка в училище (детска градина)
 • Примерен договор за почистване и облагородяване на двора на училище (детска градина)
 • Примерен договор за почистване на фасадата на училищната сграда (сградата на детската градина)
 • Примерен договор за извършване на услуга по пране на постелъчен инвентар детската градина
 • Примерен предварителен договор за присъединяване обекти на потребители на топлинна енергия към топлопреносната мрежа на “………”
 • Примерен договор за присъединяване към газоразпределителната мрежа

Примерни договори за извършване на услуги от служби по трудова медицина

 • Примерен договор за осъществяване на специфични и специализирани медицински услуги
 • Примерен договор обслужване от служба по трудова медицина
 • Примерен договор за обслужване на учителите, служителите и работниците от служба по трудова медицина
 • Примерен договор за обслужване на училището (детска градина) от служба по трудова медицина
 • Примерен договор обслужване от служба по трудова медицина и консултантски услуги

Договор за дарение

 • Примерни договори за дарение
 • Примерен договор за дарение  – вариант I
 • Примерен договор за дарение – вариант II
 • Примерен договор за дарение – вариант III

Договор за спонсорство

 • Примерни договори за спонсорство
 • Примерен договор за спонсорство – вариант I
 • Примерен договор за спонсорство – вариант II

Граждански договор

 • Примерен граждански договор за извършване на работа чрез личен труд

Договорът е средство, осигуряващо защита на интересите на страните по правно съглашение. Чрез подписване на договор, директорите на учебните и детските заведения гарантират защита на интересите на училището (детската градина) и едновременно осигуряват защита на публичните финансови интереси.

 

Директорите на детски и учебни заведения сключват договори от различно естество, с различен характер и предмет на дейност. Такива договори могат да бъдат: договор за услуга, договор за строителство, договор за проектиране, договор за поддържане и експлоатация, договор за доставка, договор за ремонт, много други.

 

При подписване на договор волеизявленията на страните са насрещни и трябва да съвпаднат.

 

Договорните отношения се базират на българското законодателство, като всички въпроси, неуредени с конкретния договор се уреждат по реда определен от законодателната ни система.

 

Обхватът и съдържанието на договорите се уреждат между страните. Общите разпоредби за договорите по българското право се съдържат в Закона за задълженията и договорите, включително и за търговските договори. Българската правна система е въвела принципа за свобода на договарянето. Съгласно чл.9 от Закона за задълженията и договорите страните свободно определят съдържанието на договора, доколкото не противоречи на повелителни норми и на добрите нрави. Достатъчно е страните да са постигнали съгласие по съществените условия по договора, за да се счита същият за сключен.

 

При подписването на договор директорът на просветното звено поема известни рискове. Рисковете са свързани с това, че далеч не всички хора имат необходимата правна култура и познания, за да знаят в детайли законовите изисквания. Така те могат да се окажат обвързани със задължения, за които при сключване на договора не си дават ясна сметка. По тази причина препоръчваме в определени случаи директорите да извършват юридическа консултация. Освен с българското законодателство и конкретните потребности на управляваната структура, директорът преди подписването на договор следва да бъде наясно с финансовото състояние на учебното (детското) заведение. От изключително значение е познаването и на приетите от съответния Общински съвет нормативни актове, чрез които се регламентира неговата дейност и правомощия в тази посока.

 

В настоящия сборник от договори можете да намерите примерни разработки на договори от различно естество с различен предмет на действие. Примерните договори не са еднотипни с цел да покажат различни варианти в тяхното съдържание. Държим да подчертаем, че те по никакъв начин не са задължителни рамки, а по-скоро са насочващи към различни идеи, раздели и точки. Всеки директор съобразно естеството и спецификата на управляваното от него просветно звено сключва точно определен договор с конкретни клаузи, които обслужват него и отсрещната страна.

 

В сборника сме публикували част от най-често използваните, както и най-значимите договори, обособени условно в следните раздели:

 

 • Примерни договори за обслужване, поддръжка и ремонт;
 • Примерни договори за периодични доставки;
 • Примерни договори за осигуряване на охрана;
 • Примерни договори за обучение, квалификация и научни изследвания;
 • Примерни договори за извършване на услуги;
 • Примерни договори за извършване на услуги от служби по трудова медицина;
 • Примерни договори за дарение;
 • Примерни договори за спонсорство;
 • Граждански договор.

Като читатели на настоящия наръчник, трябва да имате предвид, че той е замислен като част от нормативната уредба и специфичната  дейност в звената от образователната система.

ISBN: 978-954-552-071-6

Първо издание

Формат 70/100/16

Печатни коли 22, стр.352

грамаж: 300гр.

цена 22 лв.

Допълнителна информация

Тегло 0,300 kg
Размери 23,5 × 16,5 × 2 cm

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Договори в образователната система – Част 1“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Също може да ви хареса…