Кратка история за възникването на архивите

С Древна Гърция е свързана появата на съвременния термин „архив” - за означаване както на съвкупност от официални документи, така и на мястото за тяхното съхранение. През класическия и елинистическия период в Древна Гърция са съществували развити архиви и от това време са и първите сведения за централизирано съхранение на документи в хранилище с постоянен състав.

Архивирането в образователната система – предговор

Обект на книгата „Архивирането в образователната система” са въпросите, свързани с архивирането на документацията в училищата, детските градини и обслужващите звена.